17 miljoen steun voor buurt- en dorpshuizen via gemeentefonds.

Na intensieve onderhandelingen is bekend geworden dat er € 17 miljoen steun vanuit het Rijk komt om gemeenten te compenseren voor extra uitgaven aan buurt- en dorpshuizen i.v.m. coronaschade. 

Het is aan de gemeenten om deze middelen toe te kennen aan de buurt- en dorpshuizen binnen hun gemeente. Dit kan in de vorm van financiële steun, maar ook in de vorm van lastenverlichting (kwijtschelding van huur en/of gemeentelijke belastingen). De middelen zijn niet geoormerkt, wat betekent dat een gemeente kán besluiten de middelen voor andere doelen in te zetten. We adviseren alle buurt- en dorpshuisbesturen die bij hun gemeente voor hulp willen aankloppen, dit actief kenbaar te maken, en daarbij te verwijzen naar dit persbericht van de VNG.

Wat krijgt jouw gemeente?

Wil je weten welk bedrag jouw gemeente toegekend krijgt? Download hieronder het rekenblad.

Het werkt als volgt:

  1. Kijk op tabblad 1 ’toelichting’ welke code jouw gemeente heeft (alfabetische volgorde).
  2. Vul op tabblad 2 ‘lijfrenteopbouw’ de code van jouw gemeente in, in het gele vak.
  3. Bekijk op tabblad 3 ‘dorps- en buurthuizen’ welk bedrag er onder de streep voor jouw gemeente aan compensatie uitrolt.

Rekenhulp bedragen per gemeente uitkering gemeentefonds dorps- en buurthuizen.ods (358 KB)

Maak de schade inzichtelijk

Waarschijnlijk zullen ook deze middelen onvoldoende blijken. We roepen alle besturen, samenwerkingsverbanden en gemeentelijke overlegorganisaties van buurt- en dorpshuizen dan ook op om samen met je gemeente de schade inzichtelijk te maken en af te zetten tegen de door het Rijk toegekende middelen. Deze inventarisaties helpen ons (LVKK, LSAbewoners, provinciale koepelorganisaties) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) om een 2e coronaclaim bij het Rijk neer te leggen.

De Limburgse koepelorganisatie VKKL heeft via onderstaande brief aan alle colleges van B&W en de gemeentelijke contactpersonen kenbaar gemaakt.

Gezonde toekomst gemeenschapsaccommodaties (155 KB)