Afschrijving

Gepubliceerd augustus 2014

Een afschrijving in bedrijfseconomische zin is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld de inventaris van het buurt- of dorpshuis. Afschrijving gaat over een bepaalde periode. Er wordt afschrijving toegepast om de slijtage door het gebruik tot uitdrukking te brengen.

De afschrijving vormt een kostenpost in de jaarlijkse exploitatierekening en leidt dus tot een lager resultaat in de verslagperiode. Deze kosten worden afschrijvingskosten genoemd. De afschrijvingskosten worden bepaald door de aanschafwaarde te verminderen met de restwaarde en de uitkomst hiervan vervolgens te delen door de gebruiksduur. Die gebruiksduur eindigt als de slijtage door gebruik zodanig is dat het onbruikbaar is geworden, wanneer de kosten van reparatie die van vervanging overstijgen of een andere reden waarom u het wilt vervangen.

Door elk jaar een bedrag af te schrijven draagt ieder jaar zijn eigen kosten en lasten. De investering in het bedrijfsmiddel wordt dan ook via de afschrijvingen aan de onderscheiden jaren toegerekend.

Voorbeeld 1

De geluidsinstallatie heeft bij aanschaf een waarde van € 2.000. De economische levensduur wordt op 10 jaar geraamd, daarna heeft het geen waarde meer. De jaarlijkse afschrijving van het object is dan: € 2.000 / 10 jaar = € 200 per jaar.

Het voorbeeld gaat er van uit dat het product geen restwaarde heeft. Dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Voorbeeld 2

Klik hier om te zien hoe dorpshuis Stichting De Noorddam afschrijft. In dit geval gaat het om inventaris en een deel van het onderhoud. Elk dorps- of buurthuis kan hier zijn eigen keuzes maken.

In het Excel document van voorbeeld 2 vindt u verschillende tabjes:

  • Gele tabjes voor de begroting;
  • Rode tabjes voor investeringen en afschrijving;
  • Blauwe tabjes voor de exploitatie (de jaarrekening);
  • Groene tabjes voor de balans.

Door naast investering en afschrijving ook de begroting, de exploitatie en de balans op te nemen kunt u zien hoe investering en afschrijving hun plaats in de totale administratie van uw accommodatie hebben gekregen. De oplettende lezer zal het opvallen dat er in het eerste jaar bij Straatwerk een kleiner bedrag is afgeschreven dan de volgende jaren. Dit is met opzet gedaan om na het eerste jaar met een ‘mooi, heel bedrag’ te kunnen werken.