Beleidskeuze

Om het werk dat vanzelfsprekend ook in dorps- en gemeenschapshuizen gedaan moet worden ook daadwerkelijk gedaan te krijgen zijn mensen nodig. Dat kunnen betaalde medewerkers maar ook vrijwilligers zijn. Soms ligt de keuze voor het een of het ander in de situatie besloten. Een dorpshuis met een kleine omzet en zonder exploitatiesubsidie kan zich geen betaald beheer permitteren en is vanzelfsprekend aangewezen op vrijwilligers. Omgekeerd zijn er grote multifunctionele- of sociaal-culturele centra waar de werkzaamheden zoveel organisatie en kennis vragen dat er noodzakelijkerwijs wordt gekozen voor een beheer met uitsluitend betaalde medewerkers. Daartoe financieel ook in staat gesteld door een hoge omzet of een adequate subsidiering. In de praktijk zien we echter vaak een combinatie van beide vormen van beheer. Bij een beleidskeuze op dit punt moeten er praktische- en principiële zaken tegen elkaar worden afgewogen.

Praktische overwegingen

Overwegingen die kunnen leiden tot de keuze voor beheer door betaalde medewerkers:

 • De gemeente is van mening dat het werk in de accommodatie door betaalde krachten uitgevoerd moet worden en is bereid de kosten van het benodigd personeel geheel of gedeeltelijk te subsidiëren.
 • De omvang en/of de aard van de taken is dusdanig dat hiervoor gekwalificeerd betaald personeel noodzakelijk is.
 • De omzet is dusdanig dat het in dienst nemen van betaald personeel financieel verantwoord is.
 • De accommodatie kan op voordelige manier personeel inzetten door gebruik te maken van een regeling inzake gesubsidieerde arbeid.
 • Het bestuur is bereid en in staat het werkgeverschap uit te (laten) oefenen.

Overwegingen die kunnen leiden tot de keuze voor beheer door vrijwilligers:

 • Het bestuur heeft als beleid de kosten zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld om de gebruikers tegen lage huurtarieven en consumptieprijzen gebruik van de accommodatie te kunnen laten maken.
 • Voor de taken die gedaan moeten worden zijn voldoende gekwalificeerde vrijwilligers aanwezig die zonodig bereid zijn zich te scholen.
 • Er is iemand (of een commissie) die de coördinatie van kantinediensten en scholing kan verzorgen.
 • De (gemeentelijke) overheid stimuleert het inschakelen van vrijwilligers, bijvoorbeeld door het subsidiëren van opleidingskosten en het subsidiëren van vergoedingen.
 • De omzet is te gering om daaruit de kosten van personeel te kunnen dekken.
 • Het bestuur is niet in staat of bereid het werkgeverschap uit te oefenen.

Principiële overwegingen

Sommige dorps- en gemeenschapshuizen kiezen er principieel voor de accommodatie met uitsluitend vrijwilligers te runnen. Bijvoorbeeld omdat :

 • men de accommodatie ervaart als een verantwoordelijkheid die de gemeenschap gezamenlijk moet dragen. Er zijn accommodaties die om die reden principieel ook geen vrijwilligersvergoedingen betalen.
 • het de binding van de gebruikers met de accommodatie versterkt.
 • men ervan uitgaat dat men zuiniger met de accommodatie omspringt wanneer men er zelf verantwoordelijk voor is.

Anderen kiezen principieel voor betaald beheer. Redenen kunnen zijn:

 • dat de werkomstandigheden zodanig zijn dat men bij voorkeur geen vrijwilligers inzet; denk bijvoorbeeld aan problemen met alcoholverstrekking aan minderjarigen.
 • dat men een professionele uitstraling wil die men alleen met betaald beheer denkt te kunnen realiseren.
 • dat men de training en begeleiding van vrijwilligers ervaart als te belastend voor de betaalde medewerkers.
 • dat men als gebruiker van de accommodatie vindt ‘recht te hebben’ op de diensten van de accommodatie zonder daar zelf een bijdrage voor te moeten leveren.
 • En in het verlengde van het voorgaande: dat men vindt dat de overheid de plicht heeft het beheer van de voorziening voor de gemeenschap te bekostigen.

Ook een combinatie van principiële en praktische overwegingen is mogelijk. Bijvoorbeeld omdat men:

 • zoveel mogelijk met vrijwilligers wil doen, maar de vrijwilligers niet wil belasten met ingewikkelde of minder plezierige taken als bijvoorbeeld inkoop, administratie of schoonmaak.
 • zoveel mogelijk in betaald beheer wil doen, maar wil voorkomen dat de betaalde krachten in piekuren te zwaar worden belast of teveel uren moeten maken.

Kijk ook bij In eigen beheer en Beleidskeuze barexploitatie

Beleid

Hoe de keuze ook uitvalt, alleen personeel, alleen vrijwilligers of een combinatie van beide, het bestuur zal die keuze moeten laten volgen door een uitwerking van de wijze waarop het bestuur met het personeel en/of de vrijwilligers wenst om te gaan.
Meer informatie over de manier waarop een bestuur de beleidsvoornemens met betrekking tot het in dienst nemen van personeel of het gebruikmaken van de diensten van vrijwilligers, vindt u bij Vrijwilligers, Personeel en Tijdelijke krachten.