Bestemmingsplan

Geactualiseerd in december 2009

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. Er mag niet worden gebouwd in strijd met het bestemmingsplan. Een eerste vereiste bij de planontwikkeling voor een dorpshuis, gemeenschapshuis of multifunctioneel centrum is dus de toets of de voorgenomen bouw past in het geldende bestemmingsplan. Het is raadzaam om te onderzoeken of er problemen met het bestemmingsplan zijn te verwachten voordat de bouwplannen worden uitgewerkt.

Houdt er ook rekening mee dat richtlijnen voor bestemmingsplannen per gemeente kunnen verschillen. Als een gemeente een bestemmingsplan goedkeurt betekent dat niet automatisch dat dit ook wordt goedgekeurd in een andere gemeente. Architecten horen goed thuis te zijn in deze materie. Wanneer een architect is ingeschakeld kunt u vragen m.b.t. het bestemmingsplan aan hem of haar delegeren. U kunt bestemmingsplannen inzien bij uw gemeente of de op website van uw gemeente.

Wet op de ruimtelijke ordening (Wro)

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Nieuw hieraan is dat de rijksoverheid, provincies en gemeenten een structuurvisie opstellen met de ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied. De structuurvisie wordt uitgewerkt in de gemeentelijke bestemmingsplannen.

Enkele gevolgen van de Wro voor bestemmingsplannen:

 • De bestemmingsplanprocedure is eenvoudiger en korter geworden omdat de provinciale goedkeuring achteraf is vervangen door een toets tijdens de totstandkoming.
 • Bestemmingsplannen zijn verplicht voor het hele gemeentelijke grondgebied.
 • Vrijstellingen van het bestemmingsplan zijn drastisch beperkt.
 • Iedereen kan bij de gemeenteraad een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan indienen.
 • Bestemmingsplannen moeten binnen een periode van tien jaar opnieuw worden vastgesteld.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

 • Toelichting
  In de toelichting staan de kenmerken van een wijk en maakt de gemeente duidelijk wat de plannen zijn met het gebied of de buurt.
 • Plankaart
  De plankaart is een soort landkaart van het gebied.
 • Voorschriften
  In de voorschriften staat wat voor soort bebouwing er mag plaatsvinden en hoe er gebouwd mag worden. De maximale hoogte of breedte van bouwwerken wordt hier bijvoorbeeld in beschreven.

Procedure bestemmingsplan

inspraak

Naast de wettelijke procedure voor het bestemmingsplan, is de gemeentelijke inspraakverordening van belang. Deze bepaalt of er over een beleidsvoornemen inspraak moet worden geboden. Mocht dit in uw gemeente het geval zijn, dan legt de gemeente het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage voor inspraak.

overleg

Het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeente overlegt met alle betrokken overheden en partijen. Daarbij is het Waterschap expliciet genoemd. In de praktijk wordt dit overleg gevoerd tegelijk met de inspraak.

ontwerpbestemmingsplan.

De resultaten uit het overleg, en indien van toepassing uit de inspraak, worden verwerkt in het bestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Een ieder kan schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken.

vaststelling

Binnen twaalf weken wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan wordt eveneens ter inzage gelegd. Gedurende de terinzagelegging kan beroep tegen het plan worden ingesteld bij de Raad van State. Dit kan uitsluitend wanneer ook een zienswijze tegen het ontwerp is ingediend, of tegen die onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld.

reactieve aanwijzing

De provincie en de minister hebben voordat de beroepstermijn ingaat, de mogelijkheid om in te grijpen. Dit wordt een reactieve aanwijzing genoemd en houdt in dat het onderdeel waarop de aanwijzing betrekking heeft, geen onderdeel blijft uitmaken van dat plan.

inwerkingtreding en onherroepelijk bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen en er geen schorsingsverzoek is ingediend. Het plan is onherroepelijk als er door de Raad van State een uitspraak is gedaan over het ingestelde beroep.

Informatie

Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van VROM in het dossier Wet ruimtelijke ordening. Met vragen over het bestemmingsplan van uw woonplaats kunt u terecht bij uw gemeente.