BTW

Geactualiseerd december 2019

Belasting toegevoegde waarde (btw) ofwel Omzetbelasting

Een dorps- of buurthuis is meestal voor (een deel) van de inkomsten aangewezen op de verhuur van ruimtes en met die verhuur verbonden horeca-activiteiten. Zodra je een vergoeding vraagt voor dergelijke diensten en goederen ben je btw-ondernemer en moet je in principe over alle inkomsten btw berekenen. Deze btw moet je afdragen aan de belastingdienst, maar je kunt eerst de btw die je zelf hebt betaald over je inkopen verrekenen met de af te dragen btw.

Vrijstellingen van btw

Er zijn veel uitzonderingen en vrijstellingen in de btw, een aantal hiervan kunnen ook van toepassing zijn voor dorps- en buurthuizen. Zo is het voor een groot deel van de dorps- en buurthuizen mogelijk om toch al hun activiteiten buiten de btw te houden.

De meest voorkomende vrijstellingen die voor dorps- en buurthuizen van belang kunnen zijn:

Verhuur onroerende zaken:

In principe is de verhuur van een onroerende zaak van btw vrijgesteld. Dat betekent dat je over het verhuren van ruimtes geen btw mag berekenen.

Er is een mogelijkheid dat de verhuurder en huurder gezamenlijk een verzoek indienen om de vrijstelling buiten toepassing te laten. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de huurder de gehuurde ruimte zelf gebruikt voor prestaties waarvoor hij minstens 90% van de voorbelasting in aftrek kan brengen. Dit is o.a. mogelijk bij verhuur aan een bibliotheek.

Meer de informatie op de website van de Belastingdienst.

Tot en met 2018 was het gelegenheid geven tot actieve sportbeoefening aan niet-leden belast met 6% btw. Vanaf 2019 is de vrijstelling verruimd en ook het gelegenheid geven tot sportbeoefening aan niet-leden vrijgesteld van btw. De vrijstelling is alleen van toepassing als de ondernemer geen winstoogmerk heeft. Dit heeft  als nadeel  dat er geen btw teruggevraagd kan worden bij een verbouwing van (bijvoorbeeld) een gymzaal van een dorpshuis. Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ worden sportinstellingen gecompenseerd. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is een SBI code bij de Kamer van Koophandel nodig die begint met 93.

Verhuur van vergaderruimte:

Onder voorwaarden is goedgekeurd dat de verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte wordt belast met btw, zonder dat huurder en verhuurder opteren voor belaste verhuur. De meeste dorps- en buurthuizen verhuren regelmatig vergaderruimte. Het kan in verband met de aftrek van voorbelasting interessant zijn om de verhuur van deze ruimten te belasten met btw. Met name als sprake is van nieuwbouw of bij grotere verbouwingen.

De voorwaarden om de verhuur van vergaderruimten te mogen belasten zijn:

  • De huurder huurt de congres-, vergader- en/of tentoonstellingsruimte voor maximaal één maand. Of voldaan is aan deze voorwaarde dient per afzonderlijke locatie te worden beoordeeld.
  • De huurder gebruikt de gehuurde ruimte uitsluitend als vergaderruimte.
  • De verhuurder maakt aan de huurder expliciet kenbaar dat de verhuur van de ruimte belast plaatsvindt. Dit kan de verhuurder bijvoorbeeld doen door een duidelijke vermelding op de prijslijst of een duidelijke bepaling in de huurovereenkomst.

Sociaal culturele activiteiten:

Een andere belangrijke vrijstelling voor een dorps- of buurthuis is de sociaal en culturele vrijstelling van artikel 11-1-f Wet Omzetbelasting. De eigen activiteiten van de instelling die worden aangemerkt als sociale en/of culturele activiteiten en waarvoor de instelling een vergoeding ontvangt zijn vrijgesteld van btw. Dit is bijvoorbeeld de organisatie van een spelmiddag voor kinderen uit de buurt door de instelling zelf tegen vergoeding. De vrijstelling voor verhuur van zaalruimte is in dit geval niet van toepassing omdat er geen zaal wordt verhuurd. Dergelijke activiteiten zijn echter vrijgesteld op grond van de btw-vrijstelling voor sociaal en cultureel werk.

Fondsenwervende activiteiten:

Als je extra inkomsten wilt genereren met activiteiten van bijkomstige aard die niet zijn vrijgesteld,  dan zijn deze onder bepaalde voorwaarden ook vrijgesteld. Voorwaarden zijn, onder andere, dat de hoofdactiviteiten (zoals het verrichten van sociaal culturele  activiteiten en de verhuur van ruimtes) zijn vrijgesteld en dat de ontvangsten uit deze fondsenwervende activiteiten onder de maximumbedragen blijven. De maximum bedragen zijn € 68.067,– voor de leveringen van goederen en € 22.689 voor diensten.

Enkele voorbeelden van fondsenwervende diensten  zijn de verkoop van toegangsbewijzen, reclame voor ondernemers en inkomsten uit speelautomaten.

Als fondsenwervende leveringen kunnen worden aangemerkt de levering van spijzen en dranken in de kantine, de leveringen van goederen tijdens acties.

Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Kantinevrijstelling:

Dorps- en buurthuizen kunnen naast de wettelijke vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten ook gebruik maken van de  kantineregeling. De kantineregeling is gebaseerd op een ministeriële goedkeuring op grond waarvan de omzet uit de kantine is vrijgesteld tot een maximum van € 68.067. De wettelijke vrijstelling voor leveringen van € 68.067 kan dan volledig worden gebruikt voor de andere fondsenwervende leveringen. Zodra de drempels worden overschreden vervalt de vrijstelling voor het gehele lopende jaar, tenzij de overschrijding vooraf niet was te voorzien en incidenteel van aard is. De drempels worden onafhankelijk van elkaar toegepast. Dit betekent dat als de drempel voor diensten wordt overschreden, de diensten worden belast. De vrijstelling voor de levering blijft gewoon van toepassing.

De vrijstelling kan per locatie worden toegepast, zodat een instelling die op meerdere locaties een buurthuis exploiteert per locatie de fondsenwervende vrijstelling en de kantineregeling kan toepassen.

In de kantine mogen alleen activiteiten plaatsvinden die normale nevenactiviteiten van de organisatie zijn. Evenementen in de persoonlijke sfeer, zoals bruiloften, jubileums en andere feesten, gelden niet als een normale nevenactiviteit en vallen dus niet onder de kantineregeling. De ontvangsten van de kantine moeten ten goede komen aan de organisatie.

Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Of in de officiële bekendmaking in de Staatscourant.

btw en subsidies:

Over subsidies hoef je meestal geen btw te berekenen. Het bedrag dat u ontvangt, is namelijk meestal geen rechtstreekse vergoeding voor uw werkzaamheden. Is er wel een rechtstreeks verband tussen deze vergoedingen en uw werkzaamheden? Dan berekent u wel btw.

Meer de informatie op de website van de Belastingdienst.

Voor- en nadelen om vrijgesteld te zijn van btw

Voordelen voor gehele vrijstelling van btw:

  • Je hoeft geen btw te berekenen over je inkomsten en af te dragen
  • Je hoeft niet per kwartaal aangifte te doen
  • Je hoeft geen administratie (en facturatie) te voeren die aan de voorwaarden van de btw voldoet

Nadeel voor gehele vrijstelling van btw is vooral:

  • Je kunt de btw over je inkopen / uitgaven niet terugvragen

Hoe zwaar dit nadeel weegt kan voor ieder dorps- of buurthuis erg verschillen. Voornamelijk bij nieuw- of verbouw kan het interessant zijn om de btw terug te kunnen vorderen. Ook zijn er (soms ingewikkelde) constructies mogelijk om zoveel mogelijk van je inkomsten in de btw te betrekken.

Waar je ook voor kiest, het is altijd van belang om dit goed af te stemmen met de juiste deskundigen en nog beter om dit van te voren af te stemmen met belastingdienst.