BTW

Geactualiseerd januari 2019

Belasting toegevoegde waarde (btw) ofwel Omzetbelasting

Een dorps- of buurthuis is meestal voor (een deel) van de inkomsten aangewezen op de verhuur van ruimtes en met die verhuur verbonden horeca-activiteiten. Zodra je een vergoeding vraagt voor dergelijke diensten en goederen ben je btw-ondernemer en moet je in principe over alle inkomsten btw berekenen. Deze btw moet je afdragen aan de belastingdienst, maar je kunt eerst de btw die je zelf hebt betaald over je inkopen verrekenen met de af te dragen btw.

Vrijstellingen van btw

Er zijn veel uitzonderingen en vrijstellingen in de btw, een aantal hiervan kunnen ook van toepassing zijn voor dorps- en buurthuizen. Zo is het voor een groot deel van de dorps- en buurthuizen mogelijk om toch al hun activiteiten buiten de btw te houden.

De meest voorkomende vrijstellingen die voor dorps- en buurthuizen van belang kunnen zijn:

Verhuur onroerende zaken:
In principe is de verhuur van een onroerende zaak van btw vrijgesteld. Dat betekent dat je over het verhuren van ruimtes geen btw berekent.

Er is een mogelijkheid dat de verhuurder en huurder gezamenlijk een verzoek indienen om de vrijstelling buiten toepassing te laten. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de huurder zelf voor minstens 90% van de omzet btw moet afdragen. Dit is o.a. mogelijk bij verhuur aan een bibliotheek.

Meer de informatie op de website van de Belastingdienst.

Tot en met 2018 was de verhuur t.b.v. actieve sportbeoefening aan niet-leden belast met 6% btw. Vanaf 2019 is de vrijstelling verruimd en is verhuur (zonder winstoogmerk) voor actieve sport aan niet-leden ook vrijgesteld van btw.

Dit kan als nadeel hebben dat er geen btw teruggevraagd kan worden bij een verbouwing van (bijvoorbeeld) een gymzaal van een dorpshuis. Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ worden sportinstellingen gecompenseerd. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is een SBI code bij de Kamer van Koophandel nodig die begint met 93.

Zie ook de site van de rijksoverheid.

Kantinevrijstelling:
Dorps- en buurthuizen kunnen gebruik maken van de vrijstelling voor kantines. De levering van eten en drinken is dan vrijgesteld als de ontvangsten inclusief btw hiervan niet meer bedragen dan € 68.067 per jaar.

In de kantine mogen alleen activiteiten plaatsvinden die normale nevenactiviteiten van de organisatie zijn. Evenementen in de persoonlijke sfeer, zoals bruiloften, jubileums en andere feesten, gelden niet als een normale nevenactiviteit en vallen dus niet onder de kantineregeling. De ontvangsten van de kantine moeten ten goede komen aan de organisatie.

Als in enig jaar de jaarlijkse omzetgrens van € 68.067 wordt overschreden, wordt de barexploitatie het jaar daarop wel in de btw-heffing betrokken. Is de omzet in dat jaar echter weer lager dan de grens, dan blijft de vrijstelling gehandhaafd. De kantinevrijstelling geldt per kantine. Mocht een stichting of vereniging meerdere kantines exploiteren dan geldt de vrijstelling per kantine.

Meer de informatie op de website van de Belastingdienst.

Fondsenwervende activiteiten:
Als je extra inkomsten wilt genereren met activiteiten die niet zijn vrijgesteld, dan kunnen deze onder bepaalde voorwaarden ook vrijgesteld worden. Voorwaarden zijn, onder andere, dat de hoofdactiviteit (zoals verhuur van ruimtes) is vrijgesteld en dat u onder de maximumbedragen blijft. De maximum bedragen zijn € 68.067,– voor goederen en € 22.689 voor diensten.

Enkele voorbeelden van fondsenwervende activiteiten zijn de verkoop van toegangsbewijzen, reclame voor ondernemers en inkomsten uit speelautomaten.

Meer de informatie op de website van de Belastingdienst.

Of in de officiële bekendmaking in de Staatscourant.

btw en subsidies

Over subsidies hoef je meestal geen btw te berekenen. Het bedrag dat u ontvangt, is namelijk meestal geen rechtstreekse vergoeding voor uw werkzaamheden. Is er wel een rechtstreeks verband tussen deze vergoedingen en uw werkzaamheden? Dan berekent u wel btw.

Meer de informatie op de website van de Belastingdienst.

Voor- en nadelen om vrijgesteld te zijn van btw

Voordelen voor gehele vrijstelling van btw:

  • Je hoeft geen btw te berekenen over je inkomsten en af te dragen
  • Je hoeft niet per kwartaal aangifte te doen
  • Je hoeft geen administratie (en facturatie) te voeren die aan de voorwaarden van de btw voldoet

Nadeel voor gehele vrijstelling van btw is vooral:

  • Je kunt de btw over je inkopen / uitgaven niet terugvragen

Hoe zwaar dit nadeel weegt kan voor ieder dorps- of buurthuis erg verschillen. Voornamelijk bij nieuw- of verbouw kan het interessant zijn om de btw terug te kunnen vorderen. Ook zijn er (soms ingewikkelde) constructies mogelijk om zoveel mogelijk van je inkomsten in de btw te betrekken.

Waar je ook voor kiest, het is altijd van belang om dit goed af te stemmen met de juiste deskundigen en nog beter om dit van te voren af te stemmen met belastingdienst.