BTW

Geactualiseerd oktober 2016

Belasting toegevoegde waarde (BTW) of omzetbelasting

Welzijnsaccommodaties zijn soms voor een deel, soms voor het geheel van hun inkomsten aangewezen op de verhuur van ruimtes en andere faciliteiten en de met die verhuur verbonden horeca-activiteiten. Over die inkomsten moet soms omzetbelasting (BTW) en eventueel vennootschapsbelasting betaald worden.

Wat is omzetbelasting (BTW)?

Belasting toegevoegde waarde (BTW) en Omzetbelasting (OB) zijn twee benamingen voor een en dezelfde belasting. Op een enkele uitzondering na moet men, dus ook welzijnsaccommodaties, over alles wat men van anderen inkoopt BTW betalen. Op een enkele uitzondering na moet men ook over alles wat men aan derden verkoopt BTW in rekening brengen. Wilt u als welzijnsaccommodatie de door u betaalde BTW terugvragen, dan moet u als bewijsmateriaal een zogenaamde ‘BTW bon’ kunnen overleggen.

Kantinevrijstelling

De baromzet van organisaties die vrijgestelde prestaties leveren (zie vorige alinea) is uitgesloten van de vrijstelling. Echter, wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zal de belastingdienst het tot een bepaald bedrag ‘door de vingers zien’. We noemen dit de kantinevrijstelling. De voorwaarden zijn:

  • de kantineomzet (drank, etenswaren, tabaksartikelen, speelautomaat) bedraagt niet meer dan € 68.067 per jaar
  • de kantineactiviteiten zijn uitsluitend als normale nevenactiviteiten aan te merken en er worden geen bruiloften, jubilea of feesten voor derden gegeven
  • exploitatieoverschotten van de kantine worden aangewend voor de hoofdactiviteit.

Als in enig jaar de jaarlijkse omzetgrens van € 68.067 wordt overschreden, wordt de barexploitatie het jaar daarop wel in de BTW heffing betrokken. Is de omzet in dat jaar echter weer lager dan de grens, dan blijft de vrijstelling gehandhaafd. De kantinevrijstelling geldt per kantine. Mocht een stichting of vereniging meerdere kantines exploiteren dan geldt de vrijstelling per kantine.

BTW en huur en verhuur

In principe is de verhuur van een onroerende zaak van BTW vrijgesteld. Maar in de wet is de mogelijkheid opgenomen dat de verhuurder en huurder gezamenlijk een verzoek indienen om de vrijstelling buiten toepassing te laten. Dit kan voordelig zijn indien de verhuurder de aan hem in rekening gebrachte BTW, bijvoorbeeld in verband met verbouw en verbetering en het onderhoud, als voorbelasting wil aftrekken.

Men doet er goed aan de eigen positie in deze verstandig te bekijken en vooraf met de inspecteur van de eenheid waaronder men valt afspraken te maken over zowel de BTW in het algemeen als over eventuele forfaitaire bedragen.

Kijk voor meer informatie bij financiële administratie en overige registraties of zoek op het internet bij belastingdienst.

BTW en overige inkomsten

Naast inkomsten uit barexploitatie en verhuur van ruimtes en overige faciliteiten bestaan de inkomsten van gemeenschapshuizen voornamelijk nog uit subsidies in enkele gevallen uit sponsoring.

Subsidies worden overwegend in het algemeen belang verstrekt en in dat geval komt Btw-heffing niet aan de orde. Of er wel of niet BTW moet worden betaald over ontvangen sponsorgelden is van diverse factoren afhankelijk. De betrokken organisatie doet er goed aan zich vooraf met de inspecteur van de eigen eenheid hierover te verstaan.

Brochure over BTW

De Startersgids BTW voor maatschappelijk en overheidsvastgoed is in opdracht van de Provincie Gelderland geschreven door ICSAdviseurs in samenwerking met EFK Belastingadviseurs.