Buma Sena Videma

Geactualiseerd januari 2021

Wanneer in dorps- of buurthuizen muziek ten gehore wordt gebracht, tv wordt gekeken of dvd-films worden vertoond, moet hiervoor worden betaald. Dit is een wettelijke verplichting. Dit artikel belicht de achtergronden en vertelt hoe u aan deze verplichting kunt voldoen.

Buma/Stemra

Buma houdt zich bezig met het regelen van toestemmingen en het incasseren van vergoedingen voor uitvoeringen van beschermde muziek in het openbaar. Daarbij moet gedacht worden aan: concerten en andere live-uitvoeringen, uitzendingen via radio en televisie, cd’s die gedraaid worden en achtergrondmuziek. Muziekauteurs en tekstschrijvers krijgen via Buma een vergoeding in geval hun werk in het openbaar wordt uitgevoerd en bij de Stemra als hun werk wordt vastgelegd op beeld- en geluidsdragers. Om praktische redenen hebben deze organisaties één bedrijf gevormd: Buma/Stemra.

Toelichting

Muziek wordt gemaakt door componisten en tekstschrijvers (muziekauteurs) en uitgevoerd door artiesten. De muziek is het geestelijk eigendom van die muziekauteurs. Voor het uitvoeren of vastleggen van hun muziekwerken moeten zij toestemming geven en moeten zij worden betaald. Dat staat in de Auteurswet van 1912. Componisten, tekstdichters en muziekuitgevers kunnen bij Buma en/of Stemra hun werken laten registreren en de exploitatie van hun muziekauteursrecht overdragen. Buma/ Stemra voert de wet voor hen uit en int de bij uitvoering verschuldigde gelden.

SENA

Ook de afdracht aan de Sena is verplicht. De functie van Sena is vergelijkbaar met die van Buma. Maar anders dan de Buma behartigt Sena de belangen van artiesten, musici en producenten. Kort gezegd: aan Buma betaalt u voor de mensen die de muziek hebben bedacht en aan de Sena voor de mensen die de muziek op ‘de plaat’ hebben gezet.

Toelichting

Zoals de rechten van tekstdichters en componisten als sinds 1912 vastliggen in de Auteurswet hebben de Nederlands uitvoerend kunstenaars en platenproducenten sinds 1 juli 1993 een vergelijkbare bescherming op basis van de Wet op de Naburige Rechten (WNR). Op grond van deze wet moet voor het ten gehore brengen van fonogrammen (geluidsbanden, grammofoonplaten, cd’s etc.) een vergoeding worden betaald aan uitvoerende musici (band, zangers, orkesten, etc.) en platenproducenten. Door de overheid is de Stichting tot Exploitatie van Naburige Rechten (Sena) aangewezen om de vergoedingen namens hen te innen.

VIDEMA en FILMSERVICE

Ook voor het vertonen van televisieprogramma’s, (dvd)films, of andere informatiedragers moet worden betaald. De Stichting Videma en Filmservice zijn in het leven geroepen om toestemming te verlenen voor het vertonen van bewegende beelden buiten de huiselijke kring en voor het afdragen van de auteursrechten aan de makers.

Toelichting

Videma richt zich op het zakelijk gebruik van tv waarvoor krachtens de auteurswet voorafgaande toestemming vereist is. De vergoedingen komen terecht bij de makers van de programma’s. Betaling aan de Videma moet niet worden verward met de omroepbijdrage (kijk- en luistergeld) die jaren geleden is afgeschaft. Videma is ontstaan als eigen initiatief uit de film- en tv-sector. Videma opereert, anders dan Buma en Sena die door de overheid zijn aangewezen, op grond van een rechtstreeks door de rechthebbenden verleend mandaat.

Filmservice behartigt de belangen van de meeste filmrechthebbenden en verleent namens hen de vereiste toestemming voor het vertonen van films. Deze organisatie heeft overeenkomsten met de meeste producenten, rechthebbenden en distributeurs in Nederland. Hier sluit u een licentie af voor het vertonen van films.

Tarieven

De tarieven van Buma/ Stemra, Sena en Videma zijn uit meerdere categorieën opgebouwd en zijn daardoor niet erg overzichtelijk. Het gevaar bestaat dat u zichzelf bij het invullen van het aanmeldingsformulier benadeelt. Vraag daarom, voor u het aanmeldingsformulier invult, de folders aan en lees die aandachtig door. U vindt de folders op de websites van de betreffende organisaties. De tarieven worden jaarlijks aangepast.
U kunt er ook voor kiezen de organisator van de uitvoering verantwoordelijk te stellen voor de BUMA en SENA of VIDEMA rechten.

Buma

Een dorps- of buurthuis valt bij Buma in de categorie welzijnswerk waarbij men twee tarieven kent:

  • Het eerste tarief is voor mechanische achtergrondmuziek via een volledige geluidsinstallatie. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het vloeroppervlak van de ruimte(n) waar de muziek voor het publiek te horen is (oppervlakteklassen) en of er al of niet dranken en spijzen worden verstrekt in dezelfde ruimte.
  • Het tweede tarief geldt voor Amusementsmuziek (voorheen levende en/of dancemuziek). Dit wordt berekend op basis van het vloeroppervlak en het aantal (niet door derden) georganiseerde uitvoeringen.

Indien het muziekgebruik uit eigen beweging – dat wil zeggen zonder een daartoe strekkend verzoek van Buma – bij Buma wordt gemeld, wordt een korting verleend van 33,3% op het van toepassing zijnde tarief bij een doorlopende overeenkomst en tijdige betaling.
Klik hier voor de tarieven. Kijk voor een extra korting verderop in dit artikel bij Raet.

SENA

Bij Sena vallen dorps- en buurthuizen in de categorie culturele, maatschappelijke en sociale instellingen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het vloeroppervlak van de ruimte waar de muziek voor het publiek te horen is.
Per 5 feestavonden of een gedeelte daarvan wordt een aanvullende vergoeding in rekening gebracht. Bij deze feestavonden wordt niet naar het vloeroppervlak gekeken. Bij Sena betaalt u niet voor optredens van bands!

Klik hier voor tarieven en kijk op blz. 8 bij culturele, maatschappelijke en sociale instellingen. Sena rekent geen btw. U betaalt het tarief na korting als u het muziekgebruik uit eigen beweging aanmeldt en de factuur op tijd betaalt.

VIDEMA

Voor het vertonen van tv-programma’s betaalt u aan Videma. Dorps- en buurthuizen vallen bij Videma in de categorie Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Voor tv gebruik in dorps- en buurthuizen kent Videma twee tarieven afhankelijk van het gebruik:

  • Het hoge tarief geldt voor vertoningen waar in groepsverband naar wordt gekeken. Dat zijn als het ware georganiseerde tv voorstellingen. Denk aan voetbalwedstrijden, Tour de France en films. Videma noemt dit primair vertonen.
  • Het lage tarief geldt wanneer één of meerdere tv’s aanwezig zijn en er sprake is van een achtergrondfunctie. Videma noemt dit secundair vertonen.

De tarieven voor de vertoning van tv programma’s vindt u hier.

De genoemde netto vergoeding bevat een korting van 33,3% die geldt bij aanmelding uit eigen beweging of binnen een door Videma gestelde reactieperiode, in combinatie met betaling van de verschuldigde vergoeding binnen de daartoe op de factuur gestelde termijn. De bedragen zijn exclusief btw.

Als er alleen bij grote (sport)evenementen tv gekeken wordt, dan is het mogelijk om alleen voor het jaar waarin het evenement plaats vindt een overeenkomst af te sluiten.

Als u maar een beperkt aantal maal per jaar in groepsverband tv wilt kijken bent u mogelijk goedkoper uit door per evenement/paar evenementen een aparte licentie aan te vragen bij Videma. Klik hier voor het tariefblad voor het evenementmatig vertonen van tv-programma’s.

Let op! ‘ESPN’ (voorheen Foxsports) valt niet onder Videma maar heeft een eigen vergoedingsregeling op touw gezet. Kijk op ESPNzakelijk.nl.

Filmservice

De licentie voor het vertonen van films vanaf dvd regelt u bij filmservice.nl.

Klik hier voor het tariefblad Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

De betaling voor het vertonen van films waar in groepsverband naar gekeken wordt is afhankelijk van het gemiddelde aantal kijkers en het aantal films per jaar.

Als u maar 1 of 2 films per jaar vertoont is het goedkoper een licentie per 1 of 2 films aan te vragen. Kijk hier bij voor de kosten van primaire vertoning van videofilms via een standaardlicentie.

Met bovenstaande regelingen mag u de film niet aankondigen. Wilt u reclame maken met de naam van de film dan dient u een pluslicentie aan te vragen bij filmservice.nl. De kosten lopen dan flink op. Klik hier voor de tarieven die u daarvoor betaalt.

Buma, Sena, Videma in schema

Download hier een schema waarin de verschillen tussen de organisaties zijn samengevat.

Gecombineerde factuur

In 2008 is er een begin gemaakt met de invoering van een gecombineerde Buma/Sena factuur. Dorps- en buurthuizen die één factuur wensen kunnen dat kenbaar maken via mijnlicentie.nl. De afhandeling en de facturering geschiedt door Servicecentrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN). Let op! U kunt niet meer zelf digitaal een licentie aanvragen voor uw dorps- of buurthuis. Wanneer u via ‘licentie aanvragen’ de categorie ‘overige’ aanklikt wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen. Laat u informeren door uw provinciale dorpshuizenkoepel voordat u dit doet.

VISMA Raet

Betaling van de Buma/Stemra kan via VISMA Raet lopen; deze organisatie geeft een collectiviteitskorting van 10% die deels teniet gedaan wordt door de administratiekosten. Bij automatische betaling zijn deze kosten lager en blijft de korting de moeite waard.
Daarnaast kan er via Raet nog gebruik gemaakt worden van een tarief voor een radio/tv met uitsluitend ingebouwde luidsprekers en een tarief voor radio/tv met niet meer dan twee externe luidsprekers of boxen. Dit tarief ligt een stuk lager als dat van een volledige geluidsinstallatie.
Wanneer een dorps- of buurthuis Buma via VISMA Raet betaalt krijgt zij voor het Buma gedeelte een rekening van VISMA Raet en voor het Sena gedeelte een rekening van het Servicecentrum Auteurs- en Naburige Rechten. Meer informatie: buma@raet.com.

Handhaving

Buma/Stemra, Sena en Videma voeren controles uit door accommodaties steekproefsgewijs te bezoeken en door het napluizen van plaatselijke en regionale kranten waarin optredens, concerten en vertoningen worden aangekondigd. Bij overtreding kunnen boetes het gevolg zijn. Bovendien kan men na een geconstateerde overtreding (een periode) geen gebruik maken van de 33,3 % kortingsregeling.