Cao en salarisregelingen

Dit artikel is in juni 2018 geactualiseerd.

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een overeenkomst tussen:

  • Een werkgever en één of meer vakbonden (ondernemings-cao) of:
  • Eén of meer werkgeversorganisaties en één of meer vakbonden (bedrijfstak-cao).

In de cao worden arbeidsvoorwaarden geregeld waarmee rekening moet worden gehouden bij het sluiten van individuele arbeidsovereenkomsten.

Er bestaan twee soorten cao’s:

  1. De minimum-cao waarvan de werkgever alleen ten voordele van de werknemer mag afwijken. Deze vorm komt verreweg het meest voor.
  2. De standaard-cao waarvan niet afgeweken mag worden.

Een werkgever moet een cao toepassen indien:

  • De werkgever zelf een cao met de vakbonden heeft afgesloten.
  • De werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten.
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen verbindend heeft verklaard.

Voor buurt- en dorpshuizen geldt geen verplichting voor een cao als de organisatie niet is aangesloten bij een werkgeversorganisatie.
Een aantal organisaties is aangesloten bij Sociaal Werk Nederland (Voorheen Mogroep) en daarmee is de cao Sociaal Werk (voorheen cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) van kracht. Een aantal organisaties is aangesloten bij Horeca Nederland en daarmee is de horeca-cao van kracht.

Een aantal organisaties die uit financiële overwegingen niet aangesloten zijn bij één van de werkgeversorganisaties hanteert wel de overeenkomsten van de horeca-cao of de cao Sociaal Werk als richtlijn of als uitgangspunt. Deze organisaties zijn niet verplicht die cao te volgen, mits zij dat nadrukkelijk in een arbeidsovereenkomst hebben vermeld.

Relevante links:

Sociaal Werk Nederland
Horeca Nederland