Gebruikers om niet

Dit artikel gaat over het in gebruik geven van ruimtes in dorps- en gemeenschapshuizen zonder dat daar huur voor wordt berekend. Alhoewel dit geen vaak voorkomende gang van zaken is kunnen er redenen zijn om dit toch te doen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Het accommodatiebestuur kan, vanuit de eigen missie en doelen, een organisatie een (tijdelijke) kans willen bieden, bijvoorbeeld om te starten of nieuwe wegen uit te proberen.
  • De gemeente kan als subsidiënt eisen dat de accommodatie ruimte beschikbaar stelt aan een door de gemeente gesteunde groep of project. Vaak zal een dergelijke groep een collectief of algemeen belang dienen. De gemeente subsidieert zo’n groep dan indirect via de accommodatie.

Contract

Ook als er voor het gebruik van een ruimte geen huur betaald hoeft te worden blijven er genoeg zaken over die het noodzakelijk maken toch een contract af te sluiten en die door beide partijen te laten ondertekenen. Denk aan een regeling met betrekking tot de opening en sluitingstijden, bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid in geval van schade aan gebouw of inventaris, hoe te handelen ingeval van een noodsituatie, etc.

U kunt uit de in de Vraagbaak aanwezige voorbeeld-verhuurcontracten het contract kiezen dat het meest aansluit bij uw situatie. Daar waar in het contract de huurprijs moet worden ingevuld vult u “om niet” in. Verder kunt u het contract aan uw eigen wensen aanpassen. Bijvoorbeeld door een regeling op te nemen over het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, het gebruik van sleutels, enzovoort. Als het accommodatiebestuur afspraken met de gemeente heeft gemaakt die consequenties hebben voor de gebruiker dan kunnen ook die worden opgenomen.

Het is van belang regelmatig de gang van zaken te evalueren en zonodig bij te stellen. Verder is het zaak deze groep gebruikers niet anders te behandelen dan gebruikers die wel huur betalen.