Gebruikersreglement

Voorbeeld

geactualiseerd maart 2012

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder “verhuurster”, het dagelijks bestuur van organisatie……..

Artikel 2

De accommodatie dient te worden gebruikt overeenkomstig haar bestemming

Artikel 3

De verhuurster zal, binnen de grenzen van het mogelijke, er voor zorgen dat de huurder onbelemmerd gebruik kan maken van het gehuurde

Artikel 4

Met betrekking tot de huursom geldt het volgende:

 • Op het eerste verzoek van de verhuurster dient de huur te worden voldaan, binnen …./per omgaande
 • De verhuurster kan een borgsom vragen ter hoogte van….
 • Bij annulering van het gehuurde binnen tien dagen voor de huurdatum is de huurder verplicht de overeengekomen huursom, op het eerste verzoek van de verhuurster te voldoen
Artikel 5

De huurder/gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik aan het gebouw en/ of inventaris door nalatigheid of moedwil van de huurder of de onder zijn verantwoordelijkheid vallende personen direct of indirect is ontstaan. Eventuele herstellingen geschieden door of op last van het bestuur van de organisatie. De huurder/ gebruiker zal de kosten hiervan op eerste aanzegging vergoeden

Artikel 6

Alle beschadigingen en onregelmatigheden moeten onverwijld door huurder worden doorgegeven aan de beheerder

Artikel 7

Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen die gebruikers/ bezoekers mochten overkomen, tenzij er spraken is van grove nalatigheid door de verhuurder

Artikel 8

Het bestuur is niet aansprakelijk voor beschadiging of ontvreemding van persoonlijke eigendommen of van eigendommen van gebruiker/ bezoeker

Artikel 9

De verwarming, licht en geluidsinstallatie mogen alleen bediend worden door de beheerder. Bij voorstellingen kan in overleg met de beheerder overeengekomen worden dat bediening van de installatie door de huurder zelf zal worden geregeld. Klachten met betrekking tot deze installaties moeten direct te zijner kennis worden gebracht

Artikel 10

In de accommodatie mag niet worden gerookt en zijn geen drugs toegestaan

Artikel 11

De huurder/ gebruiker dient het volgende in acht te nemen:

 • Het is niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven
 • Zonder toestemming van de beheerder is het niet toegestaan materialen in de accommodatie op te slaan of op te bergen
 • Alle materialen die in de accommodatie worden achtergelaten, moeten bij de beheerder bekend zijn
 • De beheerder kan het gebruik c.q. de opslag van brandgevaarlijke stoffen zoals gasflessen weigeren
 • Huurder/ gebruiker dient zelf zorg te dragen voor eventuele verzekering van opgeslagen materialen
 • Huurder/ gebruiker is gehouden de accommodatie in dezelfde staat achter te laten als waarin zij betrokken is
 • Huurder/ gebruiker dient er voor te zorgen dat er geen overlast wordt bezorgd aan andere gebruikers of omwonenden van de accommodatie
 • De beheerder is bevoegd in het belang van de goede orde,veiligheid en zedelijkheid, alsmede in het belang van een goede bedrijfsvoering, een bezoeker of gebruiker uit de accommodatie te verwijderen
Artikel 12

Verhuur vindt plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst. De huurtarieven worden door het bestuur vastgesteld en bekendgemaakt.

Artikel 13

Indien huurder/ gebruiker zijn betalingsverplichting en/ of andere verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, dan heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat rechterlijke tussenkomst of schriftelijke in gebreke stelling is vereist

Artikel 14

De gebruikersvergoeding is niet verschuldigd wanneer door omstandigheden, welke de gebruiker niet aangerekend kunnen worden, de accommodatie niet voor gebruik beschikbaar is

Artikel 15

Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele financiële gevolgen, ontstaan door het niet beschikbaar zijn van de accommodatie

Artikel 16

Verhuur geschiedt per dagdeel. Voor afwijkende tijden kunnen andere huurtarieven worden overeengekomen

Artikel 17

Dagdelen, die op een erkende feest- of gedenkdag vallen, zijn nooit in een langdurig huurcontract begrepen. Gebruik van de accommodatie voor een van deze dagen (dagdelen) dient afzonderlijk te worden aangevraagd

Artikel 18

In alle gevallen, waarin het gebruikersreglement niet voorziet, beslist de verhuurster