Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement voor een stichting

Opmerkingen vooraf:

Een huishoudelijk reglement kan nog minder dan bijvoorbeeld met statuten al het geval is niet ‘afgerond’ worden gepresenteerd. Wat in een huishoudelijk reglement wordt geformuleerd hangt namelijk onmiddellijk samen met:

 • de doelstelling en algemene werkwijze van een organisatie,
 • de structuur van de organisatie (meer of minder geledingen, met meer of minder autonomie enzovoort),
 • hetgeen daaromtrent en betreffende andere zaken in de statuten reeds geregeld is, en dus in het huishoudelijk reglement niet meer of slechts aanvullend dient te worden geregeld.

De onderwerpen die in een huishoudelijk reglement aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 1. Algemene bepalingen
 2. Het bestuur:
  • voordracht
  • benoeming
  • weigering van kandidaten
  • akkoordverklaring
  • zittingsduur
  • rooster van aftreden
  • geldelijk voordeel
  • bestuursbevoegdheden
  • de vergaderingen
  • frequentie
  • convocatie
  • agendapunten
  • doel van de vergaderingen
  • stemmen
  • openbaarheid en toezending stukken
 3. Het dagelijks bestuur:
  • samenstelling
  • frequentie van vergaderen
  • bevoegdheden
  • verantwoording
 4. De stichtingsraad (of deelnemersraad of gemeenschapsvergadering):
  • doel en taak
  • samenstelling
  • zittingsduur
  • vergaderingen
  • bevoegdheden
  • openbaarheid
 5. Taak van de voorzitter
 6. Taak van de secretaris
 7. De penningmeester
  • taak
  • middelen
  • groepskassen
 8. Stuurgroepen (werkgroepen, deelnemersgroepen, commissies):
  • instelling
  • bevoegdheden
  • overleg
 9. Vrijwillige medewerkers
 10. Personeelsleden:
  • benoeming
  • taak en bevoegdheden
  • leidinggeven
  • werkplanning
  • samenvatting
  • begeleiding
  • arbeidsvoorwaarden
 11. Het beleidsplan, het werkplan, het programma en het jaarverslag
 12. Slotbepalingen

Klik hier voor een voorbeeld van een huishoudelijk reglement van een stichting.

Huishoudelijk reglement voor een vereniging

Ook bij een vereniging geldt dat wat in een huishoudelijk reglement wordt geformuleerd onmiddellijk samenhangt met:

 • de doelstelling en algemene werkwijze van een organisatie,
 • de structuur van de organisatie (meer of minder geledingen, met meer of minder autonomie enzovoort),
 • hetgeen daaromtrent en betreffende andere zaken in de statuten reeds geregeld is en dus in het huishoudelijk reglement niet meer of slechts aanvullend dient te worden geregeld.

De onderwerpen die in een huishoudelijk reglement aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 1. Acceptatie van leden
 2. Contributieregeling
 3. Schorsing als lid van de vereniging
 4. Schorsing in een functie waarin een lid door de Algemene Vergadering of het Algemeen Bestuur is benoemd
 5. Ontheffing, opzegging en ontzetting
 6. Algemene Vergadering
 7. Stemmen
 8. Algemeen Bestuur
 9. Dagelijks Bestuur
 10. Bijeenkomst van voorzitters en coördinatoren van werkgroepen
 11. Werkgroepen
 12. Geschillencommissie
 13. Adviseurs
 14. Fondsen, instellingen en stichtingen
 15. Financieel economisch beheer
 16. Wijzigingen
 17. Slotbepalingen

In alle gevallen zal het bestuur zich af moeten vragen welke zaken binnen de organisatie allemaal geregeld moeten worden om de organisatie accuraat, efficiënt en effectief te laten functioneren om de gestelde doelen optimaal te realiseren.