Inzetbaarheid vrijwilligers

Inzet van vrijwilligers in dorp en gemeenschapshuizen is onontbeerlijk. Soms zijn ze de enige medewerkers, maar vaak werken er naast vrijwilligers ook beroepskrachten. De inzetbaarheid van vrijwilligers kent twee kanten, de vraagkant en de aanbodkant.

De vraagkant is: wat kunnen we van de vrijwilliger verwachten? Want kennis van de capaciteiten en kwaliteiten van een vrijwilliger is nodig voor de concrete inzet en in verband met eventuele scholing.

De aanbodkant is: welke werkzaamheden hebben wij voor de vrijwilliger? Goede informatie over de verscheidenheid van de werkzaamheden vergroot de kans dat een aspirant vrijwilliger een taak van zijn of haar gading vindt.

Werkzaamheden

De meest voorkomende werkzaamheden in dorps- en gemeenschapshuizen zijn hier ingedeeld naar soorten vrijwilligers:

De denkers zijn de vrijwilligers die samen met het bestuur het beleid en de koers van de stichting uitzetten en bepalen. Vaak zijn dit de coördinatoren van de werkgroepen die actief zijn in de accommodatie. Zij vervullen een rol in het democratische proces van de vereniging of stichting.

De doeners zijn de vrijwilligers die een functie hebben binnen het beheer of in werkgroepen en commissies, bijvoorbeeld:

 • bar of kantine werkzaamheden
 • beheerswerkzaamheden in en rond het gebouw
 • opzet en uitvoering van sociaal culturele activiteiten
 • PR activiteiten e.d.

Deze vrijwilligers staan direct en regelmatig in contact met de bezoekers en de gebruikers van de accommodatie.
Denkers en doeners vinden we ook;

 • achter de schermen, denk aan organisatie ondersteuning, zoals administratief werk of PR. Deze vrijwilligers doen graag iets voor de accommodatie, maar kunnen dat makkelijker thuis doen of willen liever op de achtergrond blijven.
 • als tijdelijke vrijwilligers, bijvoorbeeld voor deelname aan een bouwcommissie.

Deze groep vrijwilligers heeft vaak een specifieke kennis en is alleen voor een bepaalde klus beschikbaar als vrijwilliger.

Werving

Om vrijwilligers voor bestuurstaken te interesseren zullen zittende bestuursleden doorgaans in hun kring geschikte personen persoonlijk benaderen met de vraag of men interesse heeft. Vrijwilligers voor uitvoerende taken vraagt men ook bij voorkeur persoonlijk, bijvoorbeeld door al actieve vrijwilligers te vragen aspirant vrijwilligers te zoeken. Het initiatief daartoe wordt overigens meestal door de vrijwilligers zelf genomen. Een andere manier om vrijwilligers te werven is een wervingscampagne. Bijvoorbeeld een gerichte werving door middel van een huis- aan huis verspreidde folder. Maar werving kan ook door oproepen in bestuursvergaderingen, medewerkersbijeenkomsten of in het mededelingenblad, de dorpskrant of de eigen website. Kijk ook bij Werving en selectie van bestuursleden en Werving van vrijwilligers

Gegevens van vrijwilligers

De gegevens die nodig zijn om de inzetbaarheid van vrijwilligers te kennen zijn naast de naam en de adresgegevens de volgende:

 • voor welke taak of taken inzetbaar
 • kwalificaties (sociale hygiëne, BHV, e.d)
 • hoe lang inzetbaar
 • tijdstippen waarop
 • voorkeur voor individueel werk of werk in een groep
 • met wie bij voorkeur wel of niet wordt samen gewerkt
 • aanvullende gegevens als het beschikken over sleutels, telefoonnummers i.v.m. bereikbaarheid, e.d.
 • wat eventueel is overeengekomen aan vergoedingen
 • wat er is geregeld met betrekking tot verzekering

Organisatie

De vrijwilligerscoördinator of de beheerder zal de vrijwilligers namens het bestuur aannemen. Nadat de vrijwilliger de ‘benoeming’ heeft aanvaard zal de organisatie de nodige administratieve stappen zetten in verband met verzekering, vergoeding, etc. Verder worden de relevante hierboven genoemde gegevens van de vrijwilliger vastgelegd. Deze komen uiteindelijk in een werkrooster terecht, waardoor zichtbaar is wie er wanneer waarvoor beschikbaar of aanspreekbaar is.

Deskundigheid

Mensen kiezen om zeer uiteenlopende reden om vrijwilligerswerk te doen. Van iets voor een ander of de maatschappij willen betekenen, het gevoel willen hebben nodig te zijn, iets willen leren, tot het zoeken van status.Wat het motief ook is, er zal altijd een zekere mate van deskundigheid nodig zijn om het werk uit te voeren. In die gevallen waar in het dorp- of gemeenschapshuis ook beroepskrachten werkzaam zijn zal het meestal hun taak zijn de deskundigheid van vrijwilligers te vergroten. Denk daarbij aan een goed opgezette inwerkperiode, advisering en coaching en cursussen. Waar geen beroepskrachten zijn is het de taak van het bestuur. Daarvoor moet in kaart gebracht worden wat er nodig is en waarover door de vrijwilligers wordt beschikt. Zie ook Scholing vrijwilligers.