Loonbelasting

Geactualiseerd juni 2012

Loonbelasting en inhoudingsplicht

Men krijgt met het inhouden van loonbelasting (en afdracht van loonbelasting) te maken op het moment dat men personeel in dienst neemt. In dienstbetrekking zijn personen als zij:

 • de verplichting op zich hebben genomen gedurende een aantal uren arbeid te verrichten
 • tegen een vergoeding
 • als er ten opzichte van het bestuur of diegene die namens haar optreedt een gezagsverhouding bestaat

Soms zijn niet alle bovenstaande voorwaarden waaraan een dienstbetrekking hoort te voldoen vervuld. Dan kan er sprake zijn van fictieve dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • er wordt tenminste gedurende twee dagen per week gewerkt
 • het bruto inkomen per week is minstens 40% van het minimum loon
 • de arbeidsverhouding is voor onbepaalde tijd of, naar verwachting, voor een aaneengesloten periode van tenminste 30 kalenderdagen aangegaan.

De inhoudingsplicht geldt voor alle personen in dienstbetrekking of fictieve dienstbetrekking.

Gevolgen inhoudingsplicht

Voor zover het de belastingen betreft zijn de consequenties van het in dienst hebben van personeel dat men:

 • zich aanmeldt bij de desbetreffende belastingdienst (eenheid)
 • de identiteit van de werknemer/ster vaststelt en dat een kopie van het document dat die vaststelling aantoont bij de (loon)administratie wordt gevoegd
 • er voor zorgdraagt dat de werknemer een loonbelastingverklaring invult
 • een (loon)administratie (laat) voeren van alle relevante betalingen en verstrekkingen aan individuele werknemers/sters (ook van beloningen in geld en/of natura)
 • op de geëigende momenten en wijze loonbelasting (laat)inhouden
 • de ingehouden loonbelasting periodiek en op geëigende wijze afdraagt
 • jaaropgave(n) en loonbelastingkaart(en) laat opmaken en verstrekken aan de belastingdienst
 • jaaropgave(n) laat opmaken en verstrekken aan de betrokken werknemer/ster

De loonheffing die moet worden ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekering. De premies volksverzekering zijn de AOW (Algemene Ouderdomswet), AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet), AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en ANW (Algemene Nabestaanden Wet).
Kijk voor meer informatie bij tijdelijke krachten of  salarisadministratie.

Bijzondere vergoedingen en bijzondere situaties

De werkkostenregeling (WKR) bepaalt dat u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80.

Vrijwilligers en artiesten

Vrijwilligers zijn niet in (loon)dienst van een welzijnsaccommodatie. Vrijwilligers kunnen wel een belastingvrije vergoeding ontvangen.

Voor artiesten bestaat een aparte regeling.

Kijk voor meer informatie bij personeelsadministratie, loonbelasting artiesten en beleid tijdelijke krachten of zoek op het internet op de website van de belastingdienst.