Ondernemingsplan

Dorps- en buurthuizen vormen het centrum van de dorps- of buurtactiviteiten en zijn daarmee onmisbaar voor de leefbaarheid. Tegelijkertijd staat de exploitatie door vrijwilligers of beroepskrachten geregeld onder druk door de uitgebreide regelgeving en een moeilijk rendabel te houden bedrijfsvoering.

Het ondernemingsplan ‘stap voor stap’ heeft als doel inzicht te verschaffen in de huidige situatie en in de gewenste situatie voor de komende jaren. Het plan leidt stap voor stap naar concrete actiepunten waarmee bestuur, beheer en bedrijfsvoering verbeterd kunnen worden. Daarnaast is het ondernemingsplan behulpzaam bij het aanvragen van subsidies. Hiermee is een ondernemingsplan van groot belang voor de toekomst van uw voorziening.

Hoe werkt het?

Aan de hand van een groot aantal vragen wordt de bestaande situatie van het dorpshuis of buurtcentrum in beeld gebracht. Een willekeurige greep:

  • Aan welke wet- en regelgeving wordt voldaan, is overal aan gedacht op het gebied van vergunningen en voorschriften?
  • Is men tevreden over de samenstelling van het bestuur?
  • Hoe ziet het beheer eruit en wordt er actief vrijwilligersbeleid gevoerd?
  • Hoe ziet het programma van activiteiten er uit?
  • Welke concurrentiepositie neemt het buurt- of dorpshuis in en hoe tevreden zijn de klanten?
  • Welke ontwikkelingen zijn in de toekomst te verwachten?
  • Hoe staat het buurt- of dorpshuis er financieel voor?

Toekomst

Het antwoord op deze vragen vormt het scenario voor de toekomst en geeft zicht op de stappen die moeten worden gezet om de doelen te bereiken.

Werkwijze

Het ondernemingsplan werkt als een invuloefening. Het bestaat naast een papieren versie uit een dgitaal bestand (CD-Rom) waarmee de basistekst op de computer opgeslagen kan worden. Het bestuur vult de tekst aan met de gegevens van het dorpshuis of buurtcentrum. In de praktijk is het meestal zo dat de bestuursleden een aantal huiswerkopdrachten krijgen en dat die op de volgende bijeenkomst gezamenlijk worden besproken. Gemiddeld moet men rekenen op vier bijeenkomsten verdeeld over een termijn van ongeveer 12 weken.

Bestellen

Het ondernemingsplan is verkrijgbaar bij de provinciale steunpunten van dorpshuizen. In sommige provincies kan de dorps- en buurthuisadviseur ondersteuning bieden bij het schrijven van het ondernemingsplan.

Verantwoording

Het ‘Ondernemingsplan stap voor stap’ is ontwikkeld in het kader van het project ‘Dorpshuizen en buurtcentra maken hun eigen ondernemingsplan’, een samenwerkingsproject van Groninger Dorpen en de afdeling Groningen van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Het project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Oranje Fonds, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Provincie Groningen, VSBfonds en Groninger gemeenten.