Paracommercie

Geactualiseerd april 2019

Paracommercie is een vorm van oneerlijke concurrentie (of ongewenste mededinging) door instellingen die buiten hun doelstelling om horeca- en recreatieve diensten verlenen aan publiek. Het gaat hierbij om instellingen van wie de activiteiten geheel of grotendeels liggen op terrein als welzijn, gezondheidszorg, godsdienstuitoefening, cultuur, sport en onderwijs. Deze instellingen kunnen, anders dan de commerciële horeca, gebruik maken van subsidies en met vrijwilligers werken. Dit geeft ze een concurrentievoordeel. Het verstrekken van drank en eten mogen zij daarom alleen als dat plaatsvindt in het kader van de doelstelling van de stichting of vereniging en met een aantal beperkingen. Dorps- en buurthuizen die alcohol schenken zijn paracommerciële instellingen. Dit geld niet wanneer de accommodatie is verpacht aan een ondernemer. Meer over dit onderwerp vindt u in het artikel Beleidskeuze barexploitatie.

Drank- en Horecawet

Gemeenten hebben een verordening paracommercie als onderdeel van de Algemene plaatselijke verordening (APV), waarin staat welke instellingen paracommercieel zijn en welke beperkende maatregelen zij hebben. Die beperkende maatregelen zijn bedoeld om ongewenste mededinging te voorkomen. Het gaat voornamelijk om de momenten waarop alcohol mag worden geschonken en de zogenaamde ‘feesten van persoonlijke aard’. De wet biedt de gemeenten ruimte om plaatselijke omstandigheden mee te wegen bij het opleggen van beperkingen. Zie hiervoor het artikel Drank en Horecawet.

Gemeenten hebben heel diverse invullingen bij het vaststellen van de verordening paracommercie. In de ene gemeente hebben buurt- en dorpshuizen dus meer beperkingen dan in een andere. Informeer daarom bij uw gemeente wat de beperkende voorschriften voor uw dorps- of buurthuis zijn.

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) behartigt de belangen van de bij haar aangesloten horecabedrijven. Het standpunt van KHN is dat de wet horecaondernemers onvoldoende beschermt tegen paracommercie. Commerciële horecaondernemers kunnen bij de gemeente een verzoek tot handhaving indienen wanneer zij van mening zijn dat een paracommerciële instelling zich niet houdt aan de vergunning die de gemeente hen heeft vertrekt.

Communicatie

Overleg met de lokale horeca is altijd belangrijk om problemen te voorkomen, zeker als de horeca-exploitatie van het dorps- of buurthuis een onmisbare bron van inkomsten is. Veel irritatie en problemen komen voort uit gebrek aan informatie, verkeerde informatie en roddels. Door frequent overleg kan dat voorkomen worden en kunnen samenwerking en uitzonderingen op de normale gang van zaken afgestemd worden. Afspraken altijd schriftelijk bevestigen en als het nodig is schriftelijk laten herbevestigen.