Participatiewet

Toegevoegd november 2016

Uitvoering door gemeente

De Participatiewet is de wet die in Nederland de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand regelt voor mensen die weinig of geen inkomen hebben en ook geen of weinig vermogen.

Doel van de Participatiewet is ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten. Werk gaat voor inkomen: oogmerk is om mensen op de kortste weg naar betaald werk te kunnen zetten. De gemeenten voeren de wet uit en bepalen, binnen de wettelijke grenzen, hun eigen beleid.

Gemeenten zijn verplicht om een re-integratie verordening vast te stellen waarin regels met betrekking tot re-integratie zijn vastgelegd. Een maatregel die in veel verordeningen is opgenomen en kansen biedt voor dorpshuizen is de tegenprestatie, ofwel het werken met behoud van uitkering.

Tegenprestatie

Een uitkeringsgerechtigde van 18 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd, is verplicht naar vermogen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. In gemeenten die de tegenprestatie uitvoeren besteedt de klant hier gemiddeld 16 uur per week aan, maar de variatie onder gemeenten is groot: in een aantal gemeenten ligt het gemiddelde rond de 4 uur, maar er zijn ook gemeenten die klanten 24 uur per week aan de tegenprestatie laten besteden. Informeer bij uw gemeente naar de re-integratie mogelijkheden.