Personeelsdag

Geactualiseerd augustus 2013

Een personeelsdag is een dag of dagdeel binnen werktijd waarop de werkgever het personeel een ontspannende activiteit aanbiedt. Denk aan een reisje, een barbecue of een etentje in een restaurant. Een personeelsdag kan verschillende doeleinden hebben. Het is een manier om de waardering van de organisatie tot uitdrukking te brengen voor het werk dat door het personeel is verricht. Het is dan ook een veel gebruikte manier om een jaar of seizoen op een bijzondere manier af te sluiten. En natuurlijk is een personeelsdag ook, mits goed georganiseerd, een middel om aan teambuilding te doen. Bijvoorbeeld om na een moeilijke periode met elkaar een nieuwe start te maken. Kijk voor een dag (of avond) om uw waardering voor vrijwilligers te tonen bij Waardering en beloning.

Organisatie

Het bestuur kan besluiten zelf een programma samen te stellen, hiervoor een commissie in het leven roepen of de activiteiten door derden laten bedenken en uitvoeren. Men kan de personeelsdag in de eigen accommodatie houden, maar men kan ook met alle personeelsleden op stap gaan. In alle gevallen hangt er een verschillend prijskaartje aan. Wat er wordt gedaan wordt mede bepaald door het beschikbare budget. Er moet dus een begroting worden opgemaakt die vooraf door het bestuur (management) moet worden goedgekeurd.

Een organisatie kan overwegen een bijdrage van personeelsleden te vragen, bijvoorbeeld om de eigen betrokkenheid te benadrukken en te stimuleren. Als een personeelsdag tot doel heeft om de samenwerking te bevorderen ligt het voor de hand ervoor te kiezen om het personeel te betrekken bij de voorbereiding en eventueel de uitvoering van het programma.

Fiscale aspecten

2 regelingen

De regeling Vrije vergoedingen en verstrekkingen is nog van kracht. Vanaf 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling verplicht, tot die tijd mag je kiezen welke je gebruikt.

Regeling Vrije vergoedingen en verstrekkingen

Onder de regeling Vrije vergoedingen en verstrekkingen zijn personeelsfeesten, -reizen en dergelijke of vergoedingen daarvoor vrijgesteld, als de kosten daarvan per werknemer niet hoger zijn dan € 454 per kalenderjaar. De activiteit moet dan wel een gezamenlijk karakter hebben en deelname moet openstaan voor ten minste driekwart van de werknemers van het bedrijf of van een ‘organisatorische of functionele eenheid’ van het bedrijf (zoals een afdeling).

Werkkostenregeling

Onder de WKR mag de werkgever maximaal 1,4 procent van het totaal dat hij besteedt aan personeelskosten (de ‘fiscale loonsom’) onbelast vergoeden of verstrekken. Dit wordt de ‘vrije ruimte’ genoemd. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen. Over vergoedingen en verstrekkingen boven deze ‘vrije ruimte’ moet een eindheffing van maar liefst 80 procent belasting worden betaald.

Partners van werknemers mogen ook mee, maar dat leidt niet tot een verdubbeling van de vrijstelling.
Zie ook de site van de Belastingdienst.