Psychosociale belasting

Geactualiseerd mei 2014

Voorheen was de naam van dit artikel Omgangsvormen, met speciale aandacht voor ongewenste omgangsvormen, zoals pesten en seksuele intimidatie. Binnen de Arbowet spreekt men tegenwoordig echter van psychosociale arbeidsbelasting.

Buurt- en dorpshuizen staan niet los van de samenleving en hebben dus ook te maken met zaken als agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en psychische klachten. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor verantwoordelijkheid.

Op de website Arboportaal vindt u uitgebreide informatie over onder andere:

  • Wat de verschillende soorten van psychosociale arbeidsbelasting zijn;
  • Welke maatregelen u kunt nemen bij constatering;
  • Welke maatregelen werknemers zelf kunnen nemen;
  • Hoe u psychosociale belasting kunt voorkomen;
  • Strafbare feiten.

Risico-inventarisatieen evaluatie verplicht

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Bedrijven met 25 werknemers of minder die gebruik maken van een goedgekeurde RI&E hoeven die niet door een Arbodienst te laten toetsen. In dat geval zijn er geen kosten verbonden aan de RI&E.

Op de website Steunpunt RI&E vindt u meer informatie over de risico-inventarisatie. U kunt daar ook de digitale RI&E voor de sector Zorg en Welzijn downloaden.

Vrijwilligers

Sinds 2007 is de Arbowet niet meer volledig van toepassing op vrijwilligers. Er geldt wel een aantal voorschriften voor werk dat ernstige risico’s met zich meebrengt, maar psychosociale arbeidsbelasting wordt daarbij niet genoemd. Besturen van dorps- en buurthuizen die met vrijwilligers werken doen er echter goed aan uit het oogpunt van preventie toch een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te doen. Zie de link in de alinea hierboven.

Op de website Arboportaal vindt u een artikel over vrijwilligers.

Op de website In veilige handen van de NOV vindt u informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen in het vrijwilligerswerk.

Meer algemene informatie over de Arbowet in de Vraagbaak.