Scholing personeel

Scholing is een instrument van personeelsbeleid in handen van de werkgever om de kwaliteiten van medewerkers en de eisen die aan de functie worden gesteld op elkaar te laten aansluiten. Voortdurende veranderingen in het werk noodzaken om de deskundigheid, de kennis en vaardigheden van werknemers op peil te houden. Daarnaast is het maatschappelijk van belang om de kwaliteiten van mensen zo optimaal mogelijk te benutten.

Waarom scholing?

Er zijn vier redenen waarom scholing van personeel voor werkgever en werknemer noodzakelijk is:

 • Bezoekers en gebruikers van de dorps- en gemeenschapshuizen stellen hoge, steeds weer veranderende eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Een aantal activiteiten mag alleen gebeuren door voldoende gekwalificeerd personeel. Denk aan de horecawet als het gaat om het verstrekken van alcoholische dranken en de Arbo-wet als het gaat om bedrijfshulpverlening.
 • Scholing is er niet alleen om de voor de huidige baan bij de huidige werkgever benodigde deskundigheid en vaardigheden op peil te houden, maar is ook van belang om eventueel elders aan de slag te kunnen. (sommige werkgevers zijn geneigd te denken dat investering in scholing om mensen kansen te bieden elders aan de slag te kunnen weggegooid geld is. Zij vergeten daarbij in ieder geval dat zij bij aanname van nieuw personeel ook graag ‘profiteren’ van mensen die elders hun opleiding gehad hebben).
 • Door ruimhartig scholing aan te bieden kan een werkgever aantrekkelijk zijn of blijven voor zittende- en potentiële werknemers.

Het effect van scholing

Scholing levert beide partijen voordelen op:

 • de kwaliteit van de medewerkers neemt toe
 • het product, de dienstverlening, neemt toe
 • de aantrekkelijkheid van de werkgever neemt toe
 • er wordt voldaan aan wettelijke voorschriften
 • de aantrekkelijkheid van het werk neemt toe en daarmee de motivatie

Scholingsaanbod

Scholing kan op diverse manieren worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door het volgen van lessen bij een opleidingsinstituut of een schriftelijke cursus. Maar ook informeel op de werkplek door samenwerking met collega’s of onder begeleiding van een mentor of coach. Denk ook aan functieroulatie.

Scholingsplan

Uitgangspunten

Scholing is te belangrijk om aan de toevallige vraag van een werknemer of de plotselinge behoefte van de organisatie over te laten. Elk bestuur zal daarom een eigen scholingsplan moeten opstellen. De basis voor het plan vormen:

 • het werkplan waaruit naar voren komt welke kwaliteiten in de organisatie aanwezig dienen te zijn.
 • de resultaten van de jaarlijks gevoerde (functionerings)gesprekken waarin is vastgesteld wat sterke en zwakke kanten zijn en waarin ambities zijn uitgesproken.

De vergelijking tussen wat er zou moeten zijn en wat er is levert het scholingsprogramma op. Vervolgens wordt er in goed overleg:

 • vastgesteld wie er wanneer welke scholing gaat volgen
 • een budget geraamd en begroot
 • door het bestuur de intentie uitgesproken om het programma ten volle uit te voeren als de middelen toereikend zijn. Dit laatste houdt in dat bij een tekort aan middelen bijstelling van het programma nodig is.
 • de vinger aan de pols gehouden wat betreft de voortgang

Procedure en reglement

Download hier een voorbeeld van een procedure en reglement scholing.