Sociale verzekering en pensioen

Geactualiseerd maart 2018

Als u personeel in dienst hebt, moet er naast belasting, ook premie sociale verzekeringen worden betaald. Dat is voor besturen van dorps-, buurt- en gemeenschapshuizen niet anders dan voor andere organisaties. Sociale verzekeringen bestaan uit werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. De premies werknemersverzekeringen betaalt de werkgever, de premies voor de volksverzekeringen worden ingehouden op het loon van de werknemer. De juiste afdracht van de premies voor Sociale verzekeringen is een ingewikkelde materie. Dit artikel geeft alleen globale informatie. Het is meestal verstandig de salarisadministratie uit te besteden aan een gespecialiseerd administratiekantoor.

Werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn regelingen waarvoor iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft verzekerd is. Dat zijn de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze laatste wet is de vervanger voor de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), die alleen nog geldt voor mensen die op basis van die wet een uitkering ontvangen. De uitvoering van de werknemersverzekeringen in handen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn regelingen waarvoor iedereen die in Nederland woont en een inkomen heeft premie betaalt, namelijk de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (ANW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De premies voor deze verzekeringen worden ingehouden op het loon van de werknemer in de Loonheffing, dat is een verzamelnaam voor de loonbelasting en de premies volksverzekeringen. De uitvoering van de volksverzekeringen is in handen van de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Handboek Loonheffing

Op de site van de belastingdienst kunt u het Handboek Loonheffingen downloaden. Hierin staat alle informatie over loonheffingen. Dit handboek wordt regelmatig herzien, let u er dus goed op dat u de juiste versie hebt.

Eigen risico dragen

In sommige gevallen kunt u er voor kiezen Eigenrisicodrager (ERD) te zijn voor de Ziektewet. U betaalt dan minder premie, maar draagt zelf het financiële risico als de werknemer ziek is. Een andere mogelijkheid is om het financiële risico te verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Het aanmelden als ERD kan uitsluitend bij de Belastingdienst. Als u overweegt ERD te worden, kan het raadzaam zijn hierover een deskundige te raadplegen. Er zijn verschillende commerciële bureaus die u kunnen adviseren om een verantwoorde keuze te maken.

Pensioenen

Als er een CAO van toepassing is, is daarin de pensioenverzekering verplicht geregeld. Als er geen pensioenverzekering van toepassing is, is het gebruikelijk en getuigend van goed ondernemerschap om de werknemers een pensioenverzekering aan te bieden. U bent vrij in het kiezen van een passend pensioenfonds, waarbij naast de rechten van de verzekerde ook de kosten van de verzekering een rol spelen. De PGGM is een organisatie die op dit gebied actief is. Doorgaans wordt de premie door werkgever en werknemer samen gedragen. De werkgever houdt het werknemersdeel in op het loon en maakt dit samen met het werkgeversdeel over naar de pensioenverzekeraar.