Vennootschapsbelasting

Geactualiseerd juni 2012

Winststreven

De winst van een BV is belast met vennootschapsbelasting (Vpb). Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 20% over de winsten tot € 200.000 en 25 % over alles wat daarboven komt. Stichtingen en verenigingen die een welzijnsaccommodatie exploiteren zijn als rechtspersonen in het algemeen niet onderworpen aan de afdracht van vennootschapsbelasting. Maar als ze een onderneming drijven wel. Uit jurisprudentie blijkt dat stichtingen en verenigingen in principe vennootschapsbelasting moeten betalen als zij activiteiten ontwikkelen in het economisch verkeer die concurreren met activiteiten van andere ondernemingen en waarbij een winststreven aanwezig is. De fiscus neemt al snel een winststreven aan als de stichting of vereniging met een zekere regelmaat over exploitatie overschotten beschikt.

Vragenformulier bij oprichting

Bij oprichting krijgt de stichting of vereniging de vraag voorgelegd of men meent al dan niet voor de vennootschapsbelasting belastingplichtig te zijn. Bij ontkenning daarvan kan altijd in een later stadium, afhankelijk van de ontwikkelingen, de inspecteur van mening zijn dat er wel een vennootschapsbelasting plicht bestaat.

Vrijstellingen

Net als bij de BTW, maar wel op andere gronden, kan er sprake zijn van vrijstelling. In de wet worden een aantal instellingen genoemd die van vennootschapsbelasting zijn vrijgesteld. Voor welzijnsaccommodaties zou als vrijstellingsgrond kunnen gelden:
“instellingen waarbij het streven naar winst geheel ontbreekt of van bijkomstige betekenis is en/of instellingen waarbij de behartiging van een algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat”.

Daar komt nog bij dat welzijnsaccommodaties, die als instelling een sociaal belang behartigen en wier inkomsten hoofdzakelijk worden verkregen door de inzet van vrijwilligers, ook vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting als de winst niet meer bedraagt dan € 15.000,- per jaar en/of de winst in het verslagjaar en de voorafgaande vier jaren samen niet meer bedraagt dan € 75.000,-

Kosten vrijwilligers

Belangrijk bij het bepalen van de winst is dat de kosten van vrijwilligers in aftrek mogen worden gebracht, waarbij fictieve bedragen mogen worden gehanteerd.