Aansprakelijkheid werkgever

Bijgewerkt op

De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee wordt gewerkt, zodanig in te richten en te onderhouden dat wordt voorkomen dat de werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever moet verder zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer bij zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, bijvoorbeeld een bedrijfsongeval of een beroepsziekte.

Om onder zijn aansprakelijkheid uit te komen zal de werkgever moeten bewijzen dat bij zijn verplichtingen is nagekomen of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Deze aansprakelijkheid kan niet contractueel worden uitgesloten. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geeft nadere bepalingen over de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer. Bij een aantal verplichtingen die uit de Arbowet voortvloeien (onder andere het opstellen van een risico-evaluatie en advies over arbeidsomstandigheden) moet de werkgever zich bij laten staan door een gecertificeerde Arbodienst.

Toezicht op de naleving van de regels betreffende de veiligheid binnen de onderneming berust bij de Arbeidsinspectie. Deze ambtenaren hebben bijzondere bevoegdheden. Zij zijn onder andere bevoegd tot het betreden van bedrijven en het verrichten van onderzoeken. De werkgever (en de werknemers) is/zijn verplicht om de ambtenaren alle gegevens en inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de naleving van de regels.

Aansprakelijkheid voor schade aan derden

Een andere aansprakelijkheid van de werkgever is de aansprakelijkheid voor schade welke door de werknemer in de uitoefening van zijn dienstbetrekking onrechtmatig aan derden is toegebracht. Deze aansprakelijkheid bestaat niet wanneer de werkgever geen enkele zeggenschap heeft over de gedragingen van de werknemer.

Kijk voor meer informatie bij Verzekering en Arbowet.