Afschrijving

Bijgewerkt op

Een afschrijving is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een bedrijfsmiddel. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je gebruikt in je buurt- of dorpshuis om je diensten te kunnen verlenen. Bijvoorbeeld de stoelen en tafels.  Afschrijven zorgt ervoor dat je de kosten van investeringen over meerdere jaren kunt spreiden. Het aangeschafte meubilair uit het voorbeeld gaat, bij normaal gebruik, vele jaren mee. Het zou daarom raar zijn om de aanschafprijs alleen in het eerste jaar in de boekhouding op te voeren.

De afschrijving is een kostenpost in de jaarlijkse exploitatierekening en leidt dus tot een lager resultaat in de jaren dat de afschrijving loopt. Deze kosten worden afschrijvingskosten genoemd. De afschrijvingskosten worden bepaald door de aanschafwaarde te verminderen met de restwaarde en de uitkomst hiervan vervolgens te delen door de gebruiksduur, afgerond op hele jaren. De gebruiksduur is een raming die het bestuur zelf doet.

Voorbeeld 1

De geluidsinstallatie heeft bij aanschaf een waarde van € 2.000. De economische levensduur wordt op 10 jaar geraamd, daarna heeft het geen waarde meer. De jaarlijkse afschrijving van het object is dan: € 2.000/10 jaar = € 200 per jaar.

Het voorbeeld gaat er van uit dat het product geen restwaarde heeft. Daarom is het een afschrijving in ‘bedrijfseconomische zin’.

Voorbeeld 2

Klik hier om te zien hoe dorpshuis Stichting De Noorddam afschrijft. In dit geval gaat het om inventaris en een deel van het onderhoud. Elk dorps- of buurthuis kan hier zijn eigen keuzes maken.

In het Excel document van voorbeeld 2 vindt u verschillende tabjes:

  • Een geel tabje voor de begroting;
  • Een roodtabje voor investeringen en afschrijving;
  • Een blauw tabje voor de exploitatie (de jaarrekening);
  • Een groen tabje voor de balans.

Door naast investering en afschrijving ook de begroting, de exploitatie en de balans op te nemen kunt u zien hoe investering en afschrijving hun plaats in de totale administratie van uw accommodatie hebben gekregen. De oplettende lezer zal het opvallen dat er in het eerste jaar bij Straatwerk een kleiner bedrag is afgeschreven dan de volgende jaren. Dit is met opzet gedaan om na het eerste jaar met een ‘mooi, heel bedrag’ te kunnen werken.

Belastingdienst

Op de site van de Belastingdienst is te vinden welke voorwaarden de Belastingdienst aan afschrijvingen van bedrijfsmiddelen stelt. Het afschrijven op de accommodatie zelf is niet gebruikelijk onder buurt- en dorpshuizen.