Alcoholmatigingsbeleid

Bijgewerkt op

Bijna alle buurt- en dorpshuizen bieden de mogelijkheid om in de bar een al dan niet alcoholhoudend drankje te nuttigen. Dit laatste is de kurk waarop veel accommodaties drijven. Besturen van dorps- en buurthuizen doen er echter goed aan bewust om te gaan met het schenken van alcohol, zeker wanneer het jongeren betreft. Ouders mogen van een bestuur verwachten dat er op hun kinderen wordt gelet. In ieder geval moet worden voorkomen dat het gebruik tot ongewenst gedrag leidt.

Overheidsbeleid inzake alcoholgebruik

Alcoholgebruik en het toezicht daarop wordt binnen diverse wettelijke kaders geregeld. Dorps- en buurthuizen hebben te maken met:

 • De Alcoholwet regelt de verkoop van alcoholhoudende dranken. Zo dient een dorps- of buurthuis dat alcohol schenkt te beschikken over een alcoholvergunning, een alcoholbestuursreglement en twee leidinggevenden die in het bezit zijn van het diploma sociale hygiëne. De alcoholvergunning vermeldt de openingstijden en de momenten waarop alcohol mag worden geschonken. Verder stelt de Alcoholwet minimum leeftijdsgrenzen voor het verstrekken van alcohol aan jongeren.
 • De Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeente kan extra regels vastleggen in de APV. Als de openbare orde door drankgebruik wordt verstoord kan de gemeente de accommodatie sluiten. Naleving van de Alcoholwet valt onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente.
 • Regels voor paracommerciële organisaties. Gemeenten dienen regels te hebben ter voorkoming van oneerlijke concurrentie door paracommerciële organisaties ten opzichte van de reguliere horeca. Terug te vinden in een verordening paracommercie of de APV.
 • HACCP, de hygiënecode.

Aanpak alcoholmatiging

In de praktijk van alle dag zal alcoholmatigingsbeleid in een accommodatie op twee niveaus worden uitgevoerd:

De interne organisatie:

 • Voldoen aan alle eisen van de Alcoholwet.
 • Huisregels die onder meer aangeven hoe wordt gehandeld in geval van drankmisbruik en daaruit voortvloeiende overlast. De huisregels worden goed zichtbaar in de bar opgehangen en kunnen onderdeel zijn van de huurovereenkomst.
 • Goede instructie van de gebruikersgroepen over de afspraken omtrent het gebruik van de bar en hun eigen verantwoordelijkheden daarbij.
 • Men kan overwegen een reglement op te stellen dat aangeeft hoe wordt gehandeld in geval van drankmisbruik en daaruit voortvloeiende overlast. Dit kan onderdeel zijn van de huurovereenkomst en/of goed zichtbaar in de bar worden opgehangen.
 • Richtlijnen en instructies aan personeel en vrijwilligers hoe te handelen in geval van (herhaalde) problemen. Vanaf het eventueel (doen) verwijderen van lastige bezoekers tot en met het ter verantwoording roepen van de organisatie waartoe iemand behoort.
 • Instructies aan het personeel en vrijwilligers voor wat betreft hun voorbeeldgedrag wat betreft het eigen alcoholgebruik.
 • Een programmering waarbij een scheiding wordt aangebracht in de tijden waarop jongeren (die nog geen alcohol mogen bestellen) en ouderen aanwezig zijn.

Ontmoedigen alcoholgebruik:

 • Voorlichtingsmateriaal van landelijke organisaties gebruiken, zoals het Trimbosinstituut.
 • Er zijn gemeenten met een actieplan dat wordt gecoördineerd door de GGD.
 • In sommige gemeenten is alcoholmatiging onderdeel van het accommodatiebeleid.

Zoeken op het internet

Met de zoekterm ‘alcoholmatiging’ vindt u veel informatie, met name over matigingsbeleid voor jongeren.

De Vraagbaak heeft ook een artikel Huisregels.