Arbeidsongeschiktheid

Bijgewerkt op

Een situatie die elke organisatie hoopt te vermijden is dat een van de medewerkers arbeidsongeschikt wordt. Arbeidsongeschiktheid in de zin van wettelijke procedures speelt overigens alleen een rol bij werknemers en niet bij vrijwilligers.

Iemand is arbeidsongeschikt als hij vanwege zijn medische toestand geen arbeid kan of mag verrichten of als zijn toestand zodanig is dat redelijkerwijs geen arbeidsprestatie mag worden verwacht. Arbeidsongeschiktheid en ziek zijn worden vaak op een lijn gesteld, maar zijn zeker niet hetzelfde. Een ziekte die in een bepaalde functie onvermijdelijk tot arbeidsongeschiktheid voert, hoeft namelijk voor een andere functie niet bezwaarlijk te zijn.

Wet Verbetering Poortwachter

Als langdurig verzuim dreigt, krijgen we te maken met de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Stappenplan

Welke stappen er dan ondernomen moeten worden is te vinden via deze link naar de site van het ministerie van SZW. U vindt daar aanvullende informatie en links naar een stappenplan van het UWV en de Werkwijzer Poortwachter van het UWV, dat handvatten biedt voor de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Basiscontract

Een werkgever is verplicht minimumeisen voor gezond en veilig werk af te spreken in een basiscontract met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en Arbodeskundige. In dit contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener. Klik hier voor meer informatie over de Arbowet.

De CAO Sociaal werk heeft een eigen Arbocatalogus. Deze catalogus geeft richtlijnen om risico’s op het werk zo klein mogelijk te maken.