Belastingen en sociale verzekering

Bijgewerkt op

De werkgever moet nieuw personeel melden aan de Belastingdienst Ondernemingen. Op basis van de Wet loonbelasting is de werkgever verplicht op het loon en eventuele andere vergoedingen de loonheffing in te houden. Na aanmelding bij de Belastingdienst Ondernemingen ontvangt de werkgever (uitvoerige) informatie, waaronder een handleiding voor loonbelasting en premieheffingen en de geldende inhoudingtabellen. De ingehouden loonheffing moet door de werkgever worden afgedragen aan de Belastingdienst. De loonheffing is een voorheffing (voorschot) op de inkomstenbelasting die de werknemer verschuldigd is en bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen.
Meer informatie vindt u onder: werkgeverschap en CAO en pensioen.

Loonadministratie

De werkgever moet volgens aanwijzingen van de belastingdienst een loonadministratie bijhouden. Dit houdt onder andere in dat hij een loonstaat moet bijhouden per werknemer. Deze loonstaat moet na elke loonbetaling worden bijgewerkt. Verder dient aan de werknemer (tenminste) jaarlijks een loonopgave te worden verstrekt. Ook aan de belastingdienst moet jaarlijks een opgave (per werknemer) worden verstrekt van de gedane inhoudingen en van de netto bedragen die aan de werknemer zijn uitbetaald. De Arbeidsinspectie voert periodiek controles uit in de loonadministratie van werkgevers. Zij gaat dan na of de wettelijke voorschriften met betrekking tot lonen en andere arbeidsvoorwaarden worden nageleefd. Bijvoorbeeld of de werkgever zich houdt aan de regels met betrekking tot het wettelijk minimumloon, de wettelijke minimum vakantietoeslag, de algemene loonmaatregelen en andere arbeidsvoorwaarden.

Premies werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen zijn:

  • de Ziektewet (ZW)
  • de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • de Werkloosheidswet (WW)

Alleen de premie WW wordt door werkgever en werknemer betaald, de rest van de premies alleen door de werkgever. Het totale verschuldigde bedrag betaalt de werkgever aan de Belastingdienst.

Loonbetaling tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid

De werkgever is verplicht het loon twee jaar lang door te betalen voor de uren die de werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet werkt. In het eerste jaar moet dat minimaal 70% zijn van wat de werknemer normaal verdiende en ten minste het minimumloon. In het tweede jaar krijgt de werknemer minimaal 70% van het laatstverdiende loon en vervalt de minimumloongarantie. Over twee ziektejaren samen betaalt de werkgever maximaal 170% van het laatstverdiende loon. Vaak zijn in een CAO nog aanvullende zaken geregeld.

Als de arbeidsovereenkomst binnen twee jaar afloopt kan de zieke werknemer ziekengeld aanvragen bij de UWV.

Uitzondering loondoorbetalingsplicht

Er zijn uitzonderingen op de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Voor bepaalde groepen werknemers is er een zogenaamde vangnetvoorziening in het leven geroepen. Dit geldt in de volgende gevallen:

  • zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen
  • werknemers die met een no risk polis opnieuw in dienstbetrekking gaan werken
  • zieke werklozen en zieke werknemers die werkloos worden door een faillissement
  • werknemers die als gevolg van een orgaandonatie niet kunnen werken
  • werknemers die ziek zijn op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt
  • werknemers die ziek worden kort na beëindiging van het dienstverband

Bij het UWV is hierover informatie te verkrijgen.

WAO/WIA premie

Alle werkgevers die bij UWV voor de WAO/WIA verzekerd zijn betalen dezelfde basispremie. Aansluitend is er een uniforme premie voor de WAO van kracht. Per 2008 is de gedifferentieerde WAO-premie, de Pemba, vervallen.

WGA premie

Voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is een gedifferentieerde premie blijven bestaan. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld afhankelijk van het aantal werknemers per bedrijf dat in de WGA komt.

Meer informatie op belastingdienst.nl