BTW

Bijgewerkt op

BTW betekent belasting toegevoegde waarde, het wordt ook wel omzetbelasting genoemd.

Een dorps- of buurthuis is meestal voor een groot deel van zijn inkomsten aangewezen op de verhuur van ruimtes en de met die verhuur verbonden horeca-activiteiten. Zodra je een vergoeding vraagt voor dergelijke diensten en goederen ben je btw-ondernemer en moet je in principe over alle inkomsten btw berekenen, tenzij er sprake is van een btw-vrijstelling. Deze btw moet je afdragen aan de belastingdienst, maar je kunt eerst de btw die je zelf hebt betaald over je inkopen, kosten en investeringen verrekenen met de af te dragen btw.

Vrijstellingen van btw

Er zijn veel uitzonderingen en vrijstellingen in de btw, een aantal hiervan is van toepassing op dorps- en buurthuizen. Daardoor is het voor een deel van de dorps- en buurthuizen mogelijk om al hun activiteiten buiten de btw te houden.

De meest voorkomende vrijstellingen die voor dorps- en buurthuizen van belang zijn:

Verhuur onroerende zaken

In principe is de verhuur van een onroerende zaak van btw vrijgesteld. Dat betekent dat je over het verhuren van ruimtes geen btw mag berekenen. De btw op de kosten en investeringen die zijn toe te rekenen aan deze vrijgesteld verhuurde ruimten komt niet voor aftrek in aanmerking.

Er is een mogelijkheid dat de verhuurder en de huurder gezamenlijk een verzoek indienen om de vrijstelling buiten toepassing te laten. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de huurder de gehuurde ruimte zelf gebruikt voor prestaties waarvoor hij minstens 90% van de voorbelasting in aftrek kan brengen. Dit is o.a. mogelijk bij verhuur aan een bibliotheek. Meer de informatie op de website van de Belastingdienst.

Gelegenheid geven tot sportbeoefening is vrijgesteld van btw als de ondernemer geen winstoogmerk heeft. Dit heeft als nadeel dat er geen btw teruggevraagd kan worden bij een verbouwing van (bijvoorbeeld) de gymzaal van een dorpshuis. Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ worden sportinstellingen gecompenseerd. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is een SBI-code bij de Kamer van Koophandel nodig die begint met 93.

Verhuur van vergaderruimte

De meeste dorps- en buurthuizen verhuren regelmatig vergaderruimte. Het kan in verband met de aftrek van voorbelasting interessant zijn om de verhuur van deze ruimten te belasten met btw. Met name als sprake is van nieuwbouw of bij grotere verbouwingen. Onder voorwaarden is goedgekeurd dat de verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte wordt belast met btw, zonder dat huurder en verhuurder opteren voor belaste verhuur. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Sociaal culturele activiteiten

Dergelijke activiteiten zijn vrijgesteld op grond van de btw-vrijstelling voor sociaal en cultureel werk. De eigen activiteiten van de instelling die worden aangemerkt als sociale en/of culturele activiteiten, en waarvoor de instelling een vergoeding ontvangt, zijn dus vrijgesteld van btw. Dit is bijvoorbeeld de organisatie door het buurt- of dorpshuis van een spelmiddag voor kinderen uit de buurt, waarvoor zij een vergoeding betalen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Fondsenwervende activiteiten

Als je extra inkomsten wilt genereren met activiteiten van bijkomstige aard die niet zijn vrijgesteld, dan zijn deze onder bepaalde voorwaarden toch ook vrijgesteld. Voorbeelden van fondsenwervende diensten zijn de verkoop van toegangsbewijzen, reclame voor ondernemers en inkomsten uit speelautomaten. Als fondsenwervende leveringen kunnen worden aangemerkt de levering van spijzen en dranken in de kantine en de leveringen van goederen tijdens acties. Meer informatie en voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Kantinevrijstelling

Dorps- en buurthuizen kunnen, naast de wettelijke vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten, ook gebruik maken van de kantineregeling. De omzet uit de kantine is vrijgesteld tot een maximum van € 68.067. Je kunt de kantinevrijstelling toepassen naast de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten. Zodra de drempels worden overschreden vervalt de vrijstelling voor het gehele lopende jaar, tenzij de overschrijding vooraf niet te voorzien was en incidenteel van aard is. De drempels worden onafhankelijk van elkaar toegepast.

In de kantine mogen alleen activiteiten plaatsvinden die normale nevenactiviteiten van de organisatie zijn. Evenementen in de persoonlijke sfeer, zoals bruiloften, jubileums en verjaardagen en dergelijke feesten, gelden niet als een normale nevenactiviteit en vallen dus niet onder de kantineregeling. De ontvangsten van de kantine moeten ten goede komen aan de organisatie. Zie ook het artikel Paracommercie. Meer informatie en voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Kleine Ondernemersregeling

De kleine Ondernemersregeling kan worden toegepast als de totale omzet van het dorps- of buurthuis niet hoger is dan € 20.000. Is de omzet lager, dan kan het dorps- of buurthuis een beroep doen op deze vrijstelling door dit bij de belastingdienst te melden. De belastingdienst zal dan stoppen met het uitreiken van btw-aangiften.
In de praktijk zal een dorps- of buurthuis niet snel een beroep hoeven doen op de kleine ondernemersregeling als zij een beroep kunnen doen op de vrijstellingen voor fonds wervende activiteiten en verhuur van onroerende zaken.

Meer informatie over de Kleine Ondernemersregeling, onder andere welke prestaties meetellen voor de omzetgrens, is te vinden op de website van de belastingdienst. Let op: de omzet behaald met de verhuur van onroerende goederen telt mee voor het bepalen of de omzetgrens al dan niet wordt overschreden.

BTW en subsidies

Over subsidies hoef je meestal geen btw te berekenen. Het bedrag dat je ontvangt is namelijk meestal geen rechtstreekse vergoeding voor je werkzaamheden. Is er wel een rechtstreeks verband tussen deze vergoedingen en uw werkzaamheden? Dan berekent u wel btw. Meer de informatie op de website van de Belastingdienst.

Voor- en nadelen van btw-vrijstelling

Voordelen van gehele vrijstelling van btw:

  • Je hoeft geen btw te berekenen en af te dragen over je inkomsten;
  • Je hoeft niet per kwartaal aangifte te doen;
  • Je hoeft geen administratie (en facturatie) te voeren die aan de voorwaarden van de btw voldoet.

Nadeel van gehele vrijstelling van btw is vooral:

  • Je kunt de btw over je inkopen en uitgaven niet terugvragen.

Hoe zwaar dit nadeel weegt kan voor ieder dorps- of buurthuis verschillen. Vooral bij grote projecten als nieuw- of verbouw kan het interessant zijn om de btw terug te kunnen vorderen. Als een bestuur hier gebruik van wil maken kunnen zij het beste een aanvraag daartoe indienen bij de belastinginspecteur in de regio. Die zal die aanvraag onder andere beoordelen op grond van de omzet en de functie zoals hierboven in het artikel beschreven. Onderbouw uw aanvraag eventueel met de hulp van een belastingadviseur. Houd er in geval van goedkeuring rekening mee dat de BTW-plicht voor langere tijd is en dus niet na het afronden van een verbouwing direct teruggedraaid kan worden.

Ook zijn er (soms ingewikkelde) constructies mogelijk om zoveel mogelijk van je inkomsten in de btw te betrekken. Waar je ook voor kiest, het is altijd van belang om dit goed af te stemmen met de juiste deskundigen en nog beter met de belastingdienst.