Cao en pensioen

Bijgewerkt op

Cao

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een overeenkomst tussen:

  • Een werkgever en één of meer vakbonden (ondernemings-cao) of:
  • Eén of meer werkgeversorganisaties en één of meer vakbonden (bedrijfstak-cao).

In de cao worden arbeidsvoorwaarden geregeld waarmee rekening moet worden gehouden bij het sluiten van individuele arbeidsovereenkomsten.

Een werkgever moet een cao toepassen indien:

  • De werkgever zelf een cao met de vakbonden heeft afgesloten;
  • De werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten;
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een cao algemeen verbindend heeft verklaard.

Twee cao’s voor buurt- en dorpshuizen nader belicht

  • De cao sociaal werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening is door het ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard. Dat wil zeggen dat instellingen of organisaties die onder de werkingssfeer van de cao vallen de cao moeten toepassen. Buurt- en dorpshuizen worden in deze cao met name genoemd (Zie hoofdstuk 1, voor wie is deze cao in de cao Sociaal Werk). Maar dat betekent nog niet dat ieder buurt- of dorpshuis met personeel in dienst de cao moet toepassen. Het lijkt, kort gezegd, vooral te gelden voor accommodaties die zelf activiteiten organiseren, aanbieden of faciliteren, maar niet voor accommodaties die zich enkel richten op verhuur. Een onduidelijke situatie, waar de FCB (arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang) desgevraagd geen algemene richtlijn voor kan verstrekken. De FCB kan u op verzoek wel een oordeel geven over uw specifieke situatie.
  • Een aantal dorps- en buurthuizen heeft zich aangesloten bij Horeca Nederland en daarmee is voor hen de horeca-cao van kracht. Zie ook de website van FNV Horeca.

Een cao als richtlijn

Een aantal dorps- en buurthuizen past geen cao toe, maar gebruikt salarisschalen en/of regelingen van de cao Sociaal Werk of van de cao Horeca als richtlijn. Het gaat dan om accommodaties die niet verplicht zijn een cao te volgen en dat ook nadrukkelijk in de arbeidsovereenkomst hebben vermeld.

Pensioen

Als er een CAO van toepassing is, dan is daarin de pensioenverzekering verplicht geregeld.
Als er geen pensioenverzekering van toepassing is dan is het gebruikelijk en getuigend van goed ondernemerschap om de werknemers een pensioenverzekering aan te bieden. U bent vrij in het kiezen van een passend pensioenfonds, waarbij naast de rechten van de verzekerde ook de kosten van de verzekering een rol spelen. Doorgaans wordt de premie door werkgever en werknemer samen gedragen. De werkgever houdt het werknemersdeel in op het loon en maakt dit samen met het werkgeversdeel over naar de pensioenverzekeraar.

Dorps- en buurthuizen zijn actief in de sector Welzijn. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is dan een passende keuze, maar er is dus geen verplichting om PFZW te kiezen.