Financiering

Bijgewerkt op

Bij de financiering van buurt- en dorpshuizen gaat het om de vraag waar je het geld vindt dat nodig is om het geheel te kunnen starten, exploiteren en onderhouden. Beschikt de organisatie zelf over de financiële middelen (eigen vermogen) of moet er geld worden geleend (vreemd vermogen)? En hoe doet men dat dan en bij wie?

Vermogensbehoefte

Vermogensbehoefte bestaat altijd. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van nieuw meubilair, een verbouwing of omdat een activiteit meer heeft gekost dan was begroot. De penningmeester mag zich hierdoor niet laten verrassen. Daarom moet hij of zij steeds:

  • Op de hoogte zijn van de bestaande vermogensbehoefte;
  • Toekomstige veranderingen kunnen inschatten;
  • Eventuele tekorten tijdig en verantwoord dekken (financieren);
  • Verstandig omgaan met opgebouwd vermogen.

Om de vermogensbehoefte permanent in beeld te houden staan de penningmeester een aantal hulpmiddelen ter beschikking. Aan de ene kant de diverse soorten begrotingen, aan de andere kant het financieel jaarverslag en de balans.

Vermogensvorming

Buurt- en dorpshuizen beschikken meestal niet over eigen vermogen omdat ze niet op winst gericht zijn en omdat (gemeentelijke) subsidiegevers vermogensvorming maar beperkt of niet toestaan. Inkomsten uit acties, giften, legaten en bijdragen van een ‘stichting Vrienden van’ zijn in sommige gevallen niet voldoende. Dorps- en buurthuizen zijn voor de financiering van hun vermogensbehoefte daarom vaak aangewezen op subsidies en op financiering door een bank.

Subsidies worden verstrekt door fondsen die zelf bepalen welke zaken of activiteiten ze ondersteunen. Gewoonlijk worden er alleen projecten gesubsidieerd. Denk aan een activiteit met een geplande looptijd of een verbouwing. Kijk voor meer informatie bij Subsidies en bij Projectbegroting en dekkingsplan.

Financieringsvormen

Lenen bij een bank of een andere financiële instelling: houd er rekening mee dat het geleende bedrag moet worden terugbetaald en dat over het geleende bedrag rente betaald moet worden. Geld lenen kost dus geld. De exploitatie van het buurt- of dorpshuis moet daarom zodanig zijn dat het geleende bedrag en de rente op termijn terugbetaald kunnen worden. De meeste lening verstrekkers eisen bovendien een zekerheid, zoals een onderpand of een garantieverklaring, zodat wanneer een lening niet normaal kan worden afgelost, dit uit de opbrengst van de verkoop van het onderpand kan.

  • Hypotheekkrediet wordt meestal verleend op een pand. Hypotheken hebben een lange looptijd. De rente staat meestal voor een aantal jaren vast. Bij een stijgende rente kan een hypotheek duurder uitvallen dan begroot.
  • Leasing, of financial lease, lijkt veel op het kopen op afbetaling. Het gewenste product, bijvoorbeeld een computer, wordt direct verkregen. Er hoeft niets aanbetaald te worden. De ontstane schuld (aankoopprijs + renteopslag) moet binnen een afgesproken termijn worden terugbetaald.
  • Operational lease is een andere vorm van leasing. Het is een vorm van huren, bijvoorbeeld van een kopieermachine of auto. Het voordeel is dat er niet gefinancierd hoeft te worden. De onderhoudskosten zijn doorgaans in het huurbedrag opgenomen en steeds kunnen de nieuwste apparaten worden gehuurd, terwijl waardevermindering en veroudering voor de verhuurder zijn. Nadeel voor de huurder zijn de relatief hoge kosten.
  • Borgstellingkrediet is het krediet dat wordt verleend onder de voorwaarde dat een derde (de borg) het op zich neemt ervoor te zorgen dat een leverancier zijn geld krijgt, ook al blijft de afnemer in gebreke. Soms is een borgstellingkrediet Midden- en kleinbedrijf mogelijk of kan een lening durfkapitaal (Tante-Agaathlening) worden afgesloten. U dient met de bank te overleggen over deze mogelijkheid en de voorwaarden waaronder een en ander gerealiseerd kan worden.

Bank of internet?

Bankfilialen zijn verdwenen uit kleine kernen en bijna alleen nog in grote dorpen en steden te vinden. De bankwereld heeft veel financiële diensten naar het internet verplaatst en bespaart zo op de kosten. Maar als u een groot bedrag wilt lenen of een hypotheek wilt afsluiten is het verstandig om u persoonlijk door uw (huis)-bank of een vertrouwde financieel adviseur te laten adviseren.