Fondswerving cultureel programma

Bijgewerkt op

Een cultureel programma uitvoeren kost geld. Vaak meer dan er uit de verkoop van entreebewijzen binnenkomt. Het aanboren van andere inkomstenbronnen zoals giften, subsidies en sponsoring zijn dan mogelijkheden om de begroting sluitend te krijgen.

Particuliere fondsen

Particuliere fondsen hebben een doelstelling die hun werkgebied afbakent. Daaruit kan men afleiden aan welke doelgroep en op welk terrein gelden worden gegeven. Voorbeelden van landelijke fondsen die cultuur in hun doelstelling hebben zijn het prins Bernhard Cultuur Fonds en het VSB Fonds (kijk voor meer fondsen bij Adressen onderaan deze pagina).
Bijna alle fondsen maken hun keuze op basis van een schriftelijk verzoek, het projectvoorstel.

De meeste fondsen gebruiken een vragenformulier op hun website waarop de gegevens van het project moeten worden ingevuld. Het visitekaartje van uw aanvraag is de begeleidende brief, ook wel aanbiedingsbrief genoemd. Vertel in de aanbiedingsbrief kort:

 • Wie u bent;
 • Wat het project inhoudt;
 • Wat u vraagt van het fonds;
 • Wat dit project bijzonder maakt (doelgroep, discipline, locatie, nieuw publiek…);
 • Waarom u denkt dat de aanvraag aansluit bij de doelstelling van het betreffende fonds.

Tips

 • Begin met een oriёntatie op de mogelijkheden van verschillende fondsen en het kiezen van fondsen die het meest kansrijk lijken en het beste passen bij uw project;
 • Neem voorafgaand aan het indienen van de aanvraag contact op met het fonds;
 • Vraag hoe lang de behandeling van de aanvraag duurt en wanneer de beslissing wordt genomen;
 • Maak de begeleidende brief kort en bondig, aanvullende informatie kan eventueel in een bijlage meegezonden worden;
 • Zorg dat u voor de fondsen goed te bereiken bent onder andere voor aanvullende informatie. Vermeld dus de naam van de contactpersoon, het correspondentieadres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Zorg bij projecten met een lange tijdsduur voor een voortgangsrapportage;
 • Nodig fondsen uit en houdt ze op de hoogte, ook als ze een aanvraag afwijzen;
 • Stuur naar aanleiding van een honorering altijd een bevestiging en een bedankbriefje;
 • Volg de toekenningsvoorwaarden van het fonds altijd strikt op;
 • Zorg voor een correcte afhandeling. Stuur een eindverslag en een eindafrekening. Bedank het bestuur van het fonds nogmaals in het begeleidend schrijven bij de eindafrekening;
 • Vermeld in uw drukwerk, op de website en bij contacten met de media de fondsen waarvan u een bijdrage hebt ontvangen.

Let op

Dien een aanvraag altijd ruim op tijd in. Fondsen subsidiëren namelijk geen tekorten waarvoor achteraf om een bijdrage wordt gevraagd. En houd er rekening mee dat veel fondsen geen dagelijks werkend bureau zijn maar vaak maar een aantal keren per jaar over aanvragen vergaderen.

Adressen

 • De belangrijkste landelijke fondsen die cultuur tot hun werkgebied rekenen zijn:

Prins Bernhard Cultuurfonds 
VSBfonds
Fonds voor cultuurparticipatie 
BNG Cultuurfonds
M.O.A.C Gravin van Bylandt Stichting

Informeer bij uw provincie voor provinciale fondsen die cultuur tot hun werkgebied rekenen.

 • Informeer voor plaatselijke fondsen bij uw gemeente.
 • Of schaf een naslagwerk over fondsenwerving aan. Deze bestaan ook online en op CD-rom, zoals Fondsenwerving online.

Subsidies van (diverse) overheden

Overheden willen allerhande zaken in de maatschappij stimuleren en ondersteunen, ook activiteiten op het terrein van kunst en cultuur. Zij gebruiken daarbij subsidies als instrument. Er zijn landelijke-, provinciale- en gemeentelijke subsidieregelingen. Een aantal van de hiervoor bij particuliere fondsen genoemde punten geldt ook voor (project)subsidies van overheden. Andere algemene kenmerken van (project)subsidies van overheden zijn:

 • Er zijn strenge voorwaarden;
 • Er wordt gewerkt met adviescommissies;
 • Financiële gegevens zijn van groot belang.

Een volledige opsomming van provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen die cultuur in hun doelstelling hebben is binnen het bestek van de Vraagbaak niet mogelijk. Informeer bij uw provincie of gemeente.

Kijk ook bij Sponsoring.