Instructie Kasbeheer

Bijgewerkt op

Eén van de beroepskrachten, of bij een vrijwilligersorganisatie één van de beheerders, voert het kasbeheer. Dit teamlid is tevens gemachtigd tot het verrichten van geldtransacties via de giro- of bankrekening.

 1. Verantwoording kas
  Het hiervoor bedoelde teamlid is verantwoordelijk voor een goed kasbeheer en ziet erop toe dat andere teamleden of beheerders zich hieraan houden.
 2. Bewaren kasgeld
  Het kasgeld wordt bewaard in een daartoe beschikbaar zijnd geldkistje, dat in een afgesloten kamer wordt opgeborgen.
 3. Kasoverdracht
  De kas wordt geteld bij overdracht van de scheidende aan de nieuwe penningmeester, in het bijzijn van de voorzitter.
 4. Kasverschil
  Wordt bij kasoverdracht een kasverschil geconstateerd, dan wordt er een schriftelijke verklaring opgesteld, ondertekend door de scheidende penningmeester, de nieuwe penningmeester en de voorzitter. Kleine kasverschillen zijn normaal in verband met afrondingen. Het bestuur zal samen met de scheidende penningmeester naar een oplossing van het probleem moeten zoeken.
 5. Kaslening of voorschotten aan medewerkers
  Het is niet toegestaan uit de kas leningen of voorschotten te verstrekken aan medewerkers.

Verantwoording kasverkeer

 1. Kasverantwoordingsstaat
  Alle inkomsten en uitgaven (transacties) worden verantwoord op de daarvoor bestemde kasverantwoordingsstaat. Bij de boekhandel zijn daarvoor standaard blokken te koop.
 2. Specificatie
  Alle inkomsten en uitgaven worden zo duidelijk mogelijk omschreven en gedetailleerd als noodzakelijk ingeschreven.
 3. Mutatie
  Alle inkomsten en uitgaven/mutaties zijn voorzien van een bewijsstuk. Bij het boeken van de mutatie op de kasverantwoordingsstaat wordt aan de mutatie een volgnummer toegekend. Het bewijsstuk wordt vervolgens van hetzelfde nummer voorzien.
 4. Opbergen
  De bewijsstukken samen met de kasverantwoordingsstaat worden opgeborgen in een daarvoor bestemde map of ordner.
 5. Controle
  De ordner of map, waarin opgenomen de kasverantwoordingsstaat en alle bewijsstukken, wordt ter inzage aan de kascontrolecommissie ter hand gesteld.
 6. Parafering
  Alle bewijsstukken dienen getekend of gestempeld te zijn.

Kascontrole

De kas wordt één maal per jaar gecontroleerd en nageteld door de kascontrolecommissie. Twee leden, waarvan per jaar één lid aftredend, vormen deze commissie en controleren de kas, de boekhouding en bewijsstukken in aanwezigheid van de penningmeester. Wanneer de commissie de zaak in orde bevindt, tekent zij voor akkoord het kasboek en het kasverslag en brengt schriftelijk verslag uit aan het bestuur en aan de ledenvergadering. De betalingsbewijzen, de boekhouding en de kasverslagen bewaart de organisatie tien jaar.

Het doen van betalingen

Het is alleszins aan te bevelen dat het bestuur een rekeningcourant (lopende rekening) op naam van de organisatie opent bij een bank. Dan kan nagenoeg zonder kasgeld, doch met betaalcheques en betalingsopdrachten gewerkt worden. Dit is veilig en vermindert de verantwoordelijkheid van de penningmeester, het vergemakkelijkt bovendien het betalen als zodanig (men heeft altijd betalingsbewijzen), de boekhouding en de controle van de jaarrekening (kascontrole). Wanneer men op een bepaald moment toch contant geld nodig heeft, kan men het met een betaalcheque bij iedere bank krijgen. Wanneer een afdeling over een iets grotere reserve beschikt, kan naast deze ‘lopende rekening’ een
spaarrekening goed zijn omdat over de daarop geplaatste bedragen een hogere rente wordt ontvangen.

Het is de moeite waard dat een bestuur zich bij de bank eens goed laat informeren over de verschillende mogelijkheden.

Het doen van betalingen kan exclusief aan de penningmeester worden overgedragen. Daarbij kan het bestuur ter controle een aantal voorwaarden stellen, bijvoorbeeld:

 • Er mogen alleen uitgaven worden gedaan die binnen de begroting vallen of die op contracten gebaseerd zijn.
 • Voor extra uitgaven moeten andere bestuursleden ook akkoord gaan.

Verder kunnen afspraken gemaakt worden over het doelmatig beheren van overtollige middelen, over het tijdig betalen van rekeningen, enzovoort.