Keuze personeel of vrijwilligers

Bijgewerkt op

Voor het werk in dorps- en buurthuizen zijn mensen nodig. Dat kunnen betaalde medewerkers zijn, maar ook vrijwilligers. Soms ligt de keuze voor het een of het ander in de situatie besloten. Een buurt- of dorpshuis met een kleine omzet en zonder exploitatiesubsidie kan zich geen betaald beheer permitteren en is vanzelfsprekend aangewezen op vrijwilligers. Omgekeerd zijn er grote buurtcentra waar de werkzaamheden zoveel organisatie en kennis vragen dat er noodzakelijkerwijs wordt gekozen voor een beheer met uitsluitend betaalde medewerkers. In de praktijk zien we echter vaak een combinatie van beide vormen van beheer. Bij een beleidskeuze op dit punt moeten er praktische- en principiële zaken tegen elkaar worden afgewogen.

Praktische overwegingen

Overwegingen die kunnen leiden tot de keuze voor beheer door betaalde medewerkers:

 • De omvang en de aard van de taken is dusdanig dat hiervoor gekwalificeerd betaald personeel noodzakelijk is.
 • De omzet is dusdanig dat het in dienst nemen van betaald personeel financieel verantwoord is;
 • De gemeente vindt dat het werk in het buurt- of dorpshuis door betaalde krachten uitgevoerd moet worden en is bereid te subsidiëren;
 • Het buurt- of dorpshuis kan op een voordelige manier personeel inzetten door gebruik te maken van een regeling inzake gesubsidieerde arbeid;
 • Het bestuur is bereid en in staat het werkgeverschap uit te (laten) oefenen.

Overwegingen die kunnen leiden tot de keuze voor beheer door vrijwilligers:

 • De omzet is te gering om daaruit de kosten van personeel te kunnen dekken;
 • Het bestuur heeft als beleid de kosten zo laag mogelijk te houden om voor zoveel mogelijk gebruikers toegankelijk te zijn;
 • Voor de taken die gedaan moeten worden zijn voldoende gekwalificeerde vrijwilligers aanwezig die zo nodig bereid zijn zich te scholen;
 • Het bestuur is niet in staat of bereid het werkgeverschap uit te oefenen.

Principiële overwegingen

Sommige buurt- en dorpshuizen kiezen er principieel voor de accommodatie met uitsluitend vrijwilligers te runnen. Bijvoorbeeld omdat :

 • Men het buurt- of dorpshuis ervaart als een verantwoordelijkheid die de gemeenschap gezamenlijk moet dragen. Er zijn buurt- en dorpshuizen die om die reden principieel ook geen vrijwilligersvergoedingen betalen;
 • Het de binding van de gebruikers met het buurt- of dorpshuis versterkt;
 • Men ervan uitgaat dat men zuiniger met het buurt- of dorpshuis omspringt wanneer men er zelf verantwoordelijk voor is.

Anderen kiezen principieel voor betaald beheer. Redenen kunnen zijn:

 • Dat de werkomstandigheden zodanig zijn dat men bij voorkeur geen vrijwilligers inzet; denk bijvoorbeeld aan bedrijfshulpverlening of problemen met alcoholverstrekking aan minderjarigen;
 • Dat men een professionele uitstraling wil die men alleen met betaald beheer denkt te kunnen realiseren;
 • Dat men de training en begeleiding van vrijwilligers ervaart als te belastend voor de betaalde medewerkers;
 • Dat de gebruikers een buurt- of dorpshuis willen zonder daar zelf een bijdrage voor te moeten leveren.

Ook een combinatie van principiële en praktische overwegingen is mogelijk. Bijvoorbeeld omdat men:

 • Zoveel mogelijk met vrijwilligers wil doen, maar de vrijwilligers niet wil belasten met ingewikkelde of minder plezierige taken als bijvoorbeeld inkoop, administratie of schoonmaak;
 • Zoveel mogelijk met betaald beheer wil doen, maar wil voorkomen dat de betaalde krachten in piekuren te zwaar worden belast of teveel uren moeten maken.

Kijk ook bij Bar in eigen beheer en Beleidskeuze barexploitatie

Beleid

Meer informatie over de manier waarop een bestuur de beleidsvoornemens kan bepalen met betrekking tot het in dienst nemen van personeel of het gebruikmaken van de diensten van vrijwilligers, vindt u bij Vrijwilligersbeleid, Personeelsbeleid en Beleid tijdelijke krachten.