Koolzuurgas

Bijgewerkt op

Bierdrinkers willen koolzuurhoudend en lekker schuimend bier. Daarvoor zorgt de cilinder met koolzuurgas die onderdeel is van de tapinstallatie. Zo’n cilinder staat meestal niet in de bar. Vaak staat hij in de kelder of een andere niet al te grote ruimte. De Arbeidsinspectie heeft geconstateerd dat in veel van die ruimten ventilatie niet goed geregeld is. In een aantal gevallen heeft dit zelfs al geleid tot de dood van personen. Inademing van een hoge concentratie koolzuurgas (kooldioxide) kan namelijk verstikking veroorzaken. Daarom is er een Arbo-regel in werking getreden die dit moet voorkomen.

Als uw dorps- of buurthuis een biertapinstallatie heeft (of een zogenaamde “softdrinkdispenser”) met een koolzuurgascilinder, dan dient u te zorgen voor voldoende luchtverversing. Als de voorgeschreven (zie hierna) luchtverversing niet mogelijk of wenselijk is, kunt u er ook voor kiezen een gasdetectiesysteem aan te schaffen.

Luchtverversing

U bent verplicht om de lucht van de ruimte waarin de koolzuurcilinders zich bevinden ten minste 4 maal per uur te verversen als deze ruimte een inhoud heeft van minder dan 100 m³. Is de inhoud van deze ruimte meer dan 100 m³, dan volstaat het om 2 maal per uur te verversen.

Ter illustratie: een ruimte van 8 bij 5 meter en een hoogte van 2,5 meter heeft een inhoud van 100 m3.

Bij toepassing van (mechanische) ventilatie dient de luchtverversing te gebeuren door afzuiging van de lucht op circa 25 cm boven de bodem. Ventilatiegaten moeten diametraal in de ruimte zijn aangebracht en moeten minimaal 10 dm² groot zijn.
Bij gebruik van mechanische ventilatie dient u op basis van schriftelijk bewijsstukken, zoals technische specificaties, te kunnen aantonen dat de capaciteit van de mechanische ventilatie voldoet aan de gestelde wettelijke eisen om de lucht minimaal 4 keer per uur c.q. 2 keer per uur te verversen.

Deze beleidsregel is niet van toepassing op:

  • Ruimten waarin de aanwezige hoeveelheid kooldioxide minder dan 3,0 kg bedraagt en
  • Kooldioxide in kleine draagbare brandblusapparaten tot 20 kg totale massa.

Gasdetectiesysteem

U bent verplicht om gebruik te maken van een gasdetectiesysteem om het koolzuurgehalte permanent te meten, als:

  • De luchtverversing minder dan 4 maal per uur plaatsvindt in een ruimte met een inhoud kleiner dan 100 m³;
  • De luchtverversing minder dan 2 maal per uur plaatsvindt in een ruimte met een inhoud groter dan 100 m³.

Bij gebruik van een gasdetectiesysteem dient u op basis van schriftelijk bewijsstukken te kunnen aantonen dat het systeem voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.

Het gasdetectiesysteem dient voorzien te zijn van een CE-markering en treedt in werking wanneer het koolzuurgehalte 1,5 volumeprocenten (vooralarm) en 3 volumeprocenten (hoofdalarm) bedraagt. De goede werking van het gasdetectiesysteem dient te worden gewaarborgd door middel van (aantoonbaar) periodiek onderhoud en deskundige controle.

Gasdetectiesystemen zijn te verkrijgen bij onder andere de Nederlandse Koolzuur Centrale.

Het bestuur van het buurt- of dorpshuis is verantwoordelijk voor de verwezenlijking van deze voorziening en aansprakelijk in geval van ongevallen met koolzuur. Wanneer het horecagedeelte is verpacht kunnen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, afhankelijk van de overeenkomst, bij de pachter liggen. De Arbodienst en de Arbeidsinspectie zien toe op een goede naleving van deze wetgeving. De boetes kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, oplopen tot € 45.000,-

Voor meer informatie:

Uw eigen brouwerij of drankenhandel

De Nederlands Koolzuurcentrale b.v.
Telefoon: 046 452 35 12