Milieuwetgeving

Bijgewerkt op

Een buurt- of dorpshuis mag geen onevenredige hinder veroorzaken voor de omgeving of het milieu. Er zijn verschillende regelingen die daar voorschriften voor stellen. Hierna wordt kort ingegaan op de verschillende vormen van hinder die kunnen ontstaan. Het is niet mogelijk volledig te zijn, de wetgeving is ingewikkeld en voor een leek moeilijk te doorgronden. Als u een dorps- of buurthuis gaat bouwen of een ingrijpende verbouwing uitvoert, moet de gemeente bij de beoordeling van de bouwaanvraag ook de milieuaspecten meewegen. Als u zonder verbouwing de activiteiten grondig gaat veranderen of uitbreiden, is het altijd verstandig te informeren bij uw gemeente of bij de Omgevingsdienst van uw gemeente. Deze zal u dan informeren. De website www.infomil.nl van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft ook veel informatie.

Geluidhinder

 In het Activiteitenbesluit is geregeld hoeveel geluidhinder voor de omgeving acceptabel is. Het Activiteitenbesluit spreekt over inrichtingen. Inrichtingen zijn bedrijven of instellingen die bedrijfsmatig activiteiten ontplooien. Er zijn verschillende types inrichtingen:

Type A: Dit zijn inrichtingen waarvan weinig tot geen geluidhinder te verwachten is. Het Activiteitenbesluit bepaalt hoeveel hinder door een type A inrichting mag worden veroorzaakt. Een dorps- of buurthuis zonder horeca zal meestal onder deze categorie vallen.

Type B: Een buurt- of dorpshuis met horecavoorzieningen zal meestal type B zijn. Dit zijn inrichtingen die zich moeten melden bij de gemeente, of als uw gemeente die heeft, bij de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst zal dan controleren of het aannemelijk is dat uw accommodatie de geldende geluidsnormen niet zal overtreden. Soms is daar een akoestisch rapport voor nodig. Daarin wordt onderzocht hoeveel geluidhinder in de omgeving wordt veroorzaakt bij het geluidsniveau dat in het buurt- of dorpshuis wordt geproduceerd.

Type C: Dit zijn inrichtingen waarvoor een Omgevingsvergunning milieu nodig is. Dat zal slechts in uitzonderingsgevallen voor een dorpshuis gelden. Bijvoorbeeld als u de verwarming stookt op afvalhout.

Op de website www.aimonline.nl vindt u de Activiteitenbesluit Internetmodule. Met behulp hiervan kunt u ook bepalen tot welke categorie van inrichtingen uw dorps- of buurthuis behoort.

Ontheffing

Veel gemeenten hebben in hun Algemene Plaatselijke Verordening geregeld dat een inrichting voor een bepaald aantal keren per jaar ontheffing kan krijgen van de geldende geluidsnormen voor het houden van een incidentele festiviteit. Informatie hierover kunt u vinden via de website van uw gemeente.

Afval

Het afval dat een buurt- of dorpshuis produceert valt niet onder huishoudelijk afval en kan daarom niet worden aangeleverd op de dagen dat het huishoudelijk afval wordt ingezameld. In veel gemeenten bestaan hierover specifieke regelingen, informeer daar naar bij uw gemeente of bij de Omgevingsdienst. In ieder geval bent u verplicht het afval zodanig op te slaan dat er geen hinder wordt veroorzaakt. Ook bent u verplicht het zwerfafval in een straal van 25 meter rondom uw dorpshuis te verwijderen. Daarbij is het niet van belang of dat zwerfafval van u afkomstig is. Hieronder volgen een aantal aandachtspunten:

Afvalscheiding

 1. Zorg dat de voorzieningen om afval aan te kunnen bieden, in orde zijn. Let er daarbij op dat:
  • ongedierte niet bij het afval kan komen;
  • containers afsluitbaar en lekdicht zijn en goed gereinigd zijn;
  • verontreiniging van voedingsmiddelen en drinkwater wordt voorkomen.
 2. Scheid afval altijd in verschillende categorieën. Houd emballage uit de afvalstroom.
 3. Sla het afval op de juiste wijze op in de daarvoor bestemde container.
 4. Indien in de vuilnisbakken in het gebouw voedingsresten aanwezig zijn, dienen de vuilzakken te worden vervangen.

Klein chemisch afval (KCA)

 1. Markeer klein chemisch afval (batterijen, lijm en dergelijke) duidelijk en houd afvalstoffen zoveel mogelijk gescheiden (bijvoorbeeld geen vloeistoffen bij elkaar in één fles gieten).
 2. Voorkom dat dit afval met voedingsmiddelen in aanraking kan komen.
 3. Sla klein chemisch afval bij elkaar op één plaats op.
 4. Voer klein chemisch afval regelmatig af.

Geurhinder

Als in uw dorps- of  buurthuis regelmatig wordt gefrituurd en/of gekookt kan daardoor geurhinder ontstaat. Geur is een moeilijk vast te stellen fenomeen, het Activiteitenbesluit stelt dat geurhinder acceptabel is als deze vergelijkbaar is met een gewoon huishouden. Dat zal altijd per geval moeten worden beoordeeld. Het is van belang te zorgen voor goede afzuiginstallaties en een goede filtering, zodat eventuele geurhinder acceptabel blijft.

Het spreekt voor zich dat geurhinder door het niet tijdig afvoeren van bederfelijk afval niet is toegestaan.