Omzetraming

Bijgewerkt op

Verhuur van ruimten is het primaire product van buurt- en dorpshuizen.  De omzet die daarmee wordt gerealiseerd volgt rechtstreeks uit de doelstelling. Maar die omzet is zelden de omvangrijkste, want dat is meestal die van de bar of kantine. Samen met extra faciliteiten die de verhuur ondersteunen, zoals een beamer, vormen zij de tweede omzetcategorie. De derde omzetcategorie is die uit sociaal-culturele activiteiten en incidentele evenementen. Tenslotte is er nog een vierde categorie van minder vaak voorkomende omzet zoals bijvoorbeeld: dagverblijf voor gehandicapten, logiesverlening, exploitatie van een badinrichting en dergelijke.

Waarom is een omzetraming nodig?

Een raming van de omzet is van belang bij het opstellen van de begroting. De begrote omzet wordt, als het goed is, regelmatig vergeleken met de gerealiseerde omzet. Wijken de resultaten af dan kan er eventueel worden bijgestuurd. Hetzij door de omzet te vergroten, bijvoorbeeld met speciale acties, of door de met de omzet samenhangende kosten te verminderen. Aan het einde van het boekjaar wordt de behaalde omzet samen met andere opbrengsten en kosten in de jaarrekening verantwoord. Die cijfers vinden we allemaal terug in het financieel jaarverslag.

Ook bij nieuwbouw of uitbreiding van een dorps- of buurthuis speelt de omzetprognose een belangrijke rol. Subsidiënten, banken en andere financiers zullen willen weten of er in de nieuwe accommodatie sprake is van een gezonde en realistische exploitatie-opzet. De raming van de omzet is daarbij een belangrijk gegeven. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen om verschillende redenen vragen om een geschatte omzet.

Omzetprognose

We stellen een tweetal rekenprogramma’s ter beschikking in Excel die u kunt gebruiken om een prognose te maken van de inkomsten uit verhuur, bar en keuken. Uiteraard moet het programma Excel op de computer zijn geïnstalleerd om het te kunnen gebruiken.