Paracommercie

Bijgewerkt op

Paracommercie is het ontplooien van commerciële activiteiten buiten de vastgelegde doelstelling van een sociaal-culturele instelling om. Omdat deze instellingen (vaak) gebruik maken van subsidies en met vrijwilligers werken, hebben zij een concurrentievoordeel ten opzichte van de commerciële horeca. De Alcoholwet stelt daarom in artikel 4 dat ‘ter voorkoming van oneerlijke mededinging, bij gemeentelijke verordening regels gesteld worden waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank’.

Dorps- en buurthuizen zijn paracommerciële instellingen maar niet wanneer de accommodatie is verpacht aan een ondernemer. Meer over dit onderwerp vindt u in het artikel Beleidskeuze barexploitatie.

Verordening paracommercie

Gemeenten hebben een verordening paracommercie (vaak als onderdeel van de Algemene plaatselijke verordening), waarin staat welke instellingen paracommercieel zijn en welke beperkende maatregelen voor hen gelden. De beperkingen betreffen voornamelijk de momenten waarop alcohol mag worden geschonken en het schenken van alcohol bij zogenaamde ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’ (feesten en partijen).

De Alcoholwet biedt ruimte aan gemeenten om rekening te houden met de lokale omstandigheden. Daarbij is het standpunt van de regering – zoals verwoord in de Memorie van Toelichting bij de gewijzigde drank- en horecawet van 2013 – dat ‘gemeenten bij het vaststellen van de verordening de belangrijke maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële instellingen in acht zullen nemen en geen onnodige beperkingen zullen opleggen daar waar de mededinging niet in het geding is en er geen sprake is van onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name aan jongeren.’ Met andere woorden: de Alcoholwet biedt gemeenten de kans om maatwerk te leveren. Als er geen reguliere horeca in de omgeving van het buurt- of dorpshuis aanwezig is die een reëel alternatief biedt, kan de gemeente besluiten dat er geen sprake is van oneerlijke mededinging en geen of minder beperkingen opleggen. Als er wél reguliere horeca in de omgeving van het buurt- of dorpshuis aanwezig is hoeft een gemeente niet het schenken van alcohol bij bijeenkomsten van persoonlijke aard helemaal te verbieden. Een gemeente zou er in zo’n geval voor kunnen kiezen het schenken van alcohol bij bijeenkomsten van persoonlijke aard in een buurt- of dorpshuis een bepaald aantal maal per jaar toe te staan.

De regels mogen naar de aard van de paracommerciële instelling verschillend zijn. Dit betekent dat sportverenigingen andere regels kunnen worden opgelegd door een gemeente, dan buurt- en dorpshuizen.

Download hier de Modelverordening paracommercie VNG, waarin de inhoud van voorgaande alinea uitgebreid is beschreven. Verschillende gemeenten hebben hun verordening op deze modelverordening gebaseerd.

Gemeenten hebben heel diverse invullingen bij het vaststellen van de verordening paracommercie. In de ene gemeente hebben buurt- en dorpshuizen dus meer beperkingen dan in een andere. Informeer daarom bij uw gemeente wat de beperkende voorschriften voor uw dorps- of buurthuis zijn.

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) behartigt de belangen van de bij haar aangesloten horecabedrijven. Het standpunt van KHN is dat de wet horecaondernemers onvoldoende beschermt tegen paracommercie. Commerciële horecaondernemers kunnen bij de gemeente een verzoek tot handhaving indienen wanneer zij van mening zijn dat een paracommerciële instelling zich niet houdt aan de vergunning die de gemeente hen heeft verstrekt.

Communicatie

Overleg met de lokale horeca is altijd belangrijk om problemen te voorkomen, zeker als de horeca-exploitatie van het dorps- of buurthuis een onmisbare bron van inkomsten is. Veel irritatie en problemen komen voort uit gebrek aan informatie, verkeerde informatie en roddels. Door frequent overleg kan dat voorkomen worden en kunnen samenwerking en uitzonderingen op de normale gang van zaken afgestemd worden. Afspraken altijd schriftelijk bevestigen en als het nodig is schriftelijk laten herbevestigen. Een voorbeeld van een convenant waarin afspraken tussen een dorps- of buurthuis en een café zijn vastgelegd is hier te vinden.