Subsidies (ver)bouw

Bijgewerkt op

Dorps- en buurthuizen kunnen voor een bijdrage in de kosten van ver- of nieuwbouw een beroep doen op verschillende subsidieverstrekkers. De belangrijkste voorwaarde is in het algemeen dat men een stichting of vereniging is met een algemeen maatschappelijk doel. Een subsidie voor ver- of nieuwbouw wordt een investerings- of projectsubsidie genoemd.

Subsidies worden meestal verstrekt door overheden. Maar er zijn ook particuliere organisaties (fondsen) en zelfs bedrijven die subsidies verstrekken. Fondsen zijn meestal stichtingen met een afgebakende doelstelling. Zo richt het Oranje Fonds zich bijvoorbeeld op de betrokkenheid in de samenleving. Het fonds wil dat mensen elkaar, of een nieuwe plek in de maatschappij vinden. Zo heeft elk fonds een eigen doelstelling. Als aanvrager moet uw doelstelling passen bij die van het betreffende fonds.

Subsidies van overheden

 1. Gemeente
  Het ligt voor de hand dat u, juist als het om de financiering van de (ver)- of nieuwbouw gaat, eerst bij de gemeente aanklopt. Een aantal gemeenten heeft, in het kader van een gemeentelijk welzijnsbeleid, ook een daarop gebaseerd accommodatiebeleid. Een aanvraag voor een subsidie zal daar in eerste instantie aan getoetst worden. Andere gemeenten hebben niet zo’n beleid, zij beoordelen elke aanvraag apart. De uiteindelijke beslissing over uw aanvraag wordt dan genomen door de gemeenteraad.
  Een subsidieaanvraag moet u weloverwogen aanpakken. Weloverwogen wil in dit geval zeggen dat u zich tijdig rekenschap geeft van de haalbaarheid van de financiering. Daaraan voorafgaande zijn goede contacten met de fracties in de gemeenteraad noodzakelijk. Uitnodigen van fracties op een informatiebijeenkomst kan daarbij een hulpmiddel zijn. Goede contacten met de betreffende ambtenaren zijn ook noodzakelijk. Zij kunnen u vertellen waaraan uw aanvraag moet voldoen en kunnen u daarbij helpen. De informatie die u vooraf en bij de subsidieaanvraag verstrekt moet altijd zijn onderbouwd met cijfers die de behoefte en het draagvlak onder de gebruikers en de bewoners uitdrukken.
 2. Rijksoverheid en provincies
  De rijksoverheid kent geen subsidieregeling voor (ver)bouw van dorps- en  buurthuizen. Het Rijk vindt accommodatiebeleid een zaak van de gemeenten.
  Hoewel ook de provincies accommodatiebeleid een eerste verantwoordelijkheid voor gemeenten vinden, is er een aantal provincies dat subsidies verstrekt. Informeer naar de mogelijkheden bij uw provincie, of bij de provinciale steunpunten.

Particuliere fondsen

Naast gemeenten zijn het vooral particuliere fondsen die u kunt benaderen voor een bijdrage aan uw (ver)bouw plannen. Elk fonds stelt zijn eigen voorwaarden aan de subsidieverstrekking.
Voorwaarden die bijna alle fondsen stellen zijn:

 • De aanvrager moet een rechtspersoon (stichting of vereniging) zonder winstoogmerk zijn;
 • De subsidie is een gift. De hoogte van de bijdrage wordt van geval tot geval bepaald (vaak geldt een plafond);
 • Projecten die al gerealiseerd of begonnen zijn komen niet voor subsidie in aanmerking;
 • Men verwacht een eigen inbreng van de aanvrager in de vorm van zelfwerkzaamheid, materialen of geld;
 • Aanvragen worden meestal ingediend met een formulier op de website van het fonds.

Informatie over subsidie en fondsen

Er zijn duizenden landelijke, provinciale en plaatselijke fondsen. Het jaarlijks verschijnende Fondsenboek (beschikbaar op USB, online en als paperback) van de Walburg Pers in Zutphen, geeft een overzicht van de fondsen. U treft daar niet alleen de naam van het fonds maar ook de doelstelling, het werkterrein, de voorwaarden waaronder subsidie wordt verstrekt en de wijze van aanvraag. Verdere informatie is te vinden bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en Nederland Filantropenland (NLFL).

Selectie van fondsen voor buurt- en dorpshuizen

Hieronder vindt u een selectie van landelijke particuliere fondsen waarvan bekend is dat buurt- en dorpshuizen er voor (ver)bouw een beroep op kunnen doen. Bij “werkterrein” staat een vermelding als het fonds slechts een deelterrein behartigt. Staat er bij voorbeeld “jongeren” dan kunt u daar alleen met een subsidieaanvraag voor voorzieningen voor die doelgroep terecht.

Het gaat in het kader van dit artikel te ver om ook provinciale- en plaatselijke fondsen te noemen. Als uw provincie een steunpunt voor buurt- en dorpshuizen heeft kunt u daar informeren. Is dat er niet, informeer dan bij de provincie, gemeente of de Kamer van Koophandel.

Oranje Fonds

VSBfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds
Werkterrein: kunst en cultuur

Jantje Beton
Werkterrein: kinderen