Voorbeeld-enquetes (ver)bouw

Bijgewerkt op

Bij de oprichting van een dorps- of buurthuis zijn cijfers die de behoefte aan die accommodatie zo objectief mogelijk weergeven van groot belang. Daarbij gaat het om de behoefte onder de inwoners van het dorp of wijk en van de aanwezige verenigingen en andere mogelijke gebruikers, zoals bijvoorbeeld een peuterspeelzaal. Gemeente en andere mogelijke subsidiënten, maar ook de initiatiefnemers en hun achterban, willen namelijk weten of er aantoonbaar behoefte aan de nieuwe- of verbouwde accommodatie is. Wanneer dit werkelijk zo is, spreekt men in het jargon van ‘voldoende draagvlak’. Dit draagvlak moet worden vertaald in een exploitatieprognose die inzicht geeft in de financiële levensvatbaarheid van de plannen op langere termijn. Daarom is het ook van belang al in een vroeg stadium te weten welke verenigingen en instellingen gebruik willen gaan maken van de accommodatie en tegen welke huurprijs. Enquêtes zijn een goed middel om die informatie boven water te krijgen.

Een goed opgestelde en uitgevoerde enquête levert informatie op die zich in cijfers laat uitdrukken. Bijvoorbeeld dat 100% van de buurtbewoners de enquête heeft ontvangen, dat 80% deze heeft ingevuld en ingeleverd en dat daarvan 95% vóór een buurthuis is. Dit soort informatie is veelzeggend, helder en objectief. U kunt namelijk aan de hand van de ingevulde formulieren aantonen dat 95% bij de vraag: Heeft u behoefte aan een buurthuis? het vakje Ja heeft aangekruist. Alle belanghebbenden hechten veel waarde aan deze ‘harde’ gegevens.

Bij dit artikel zijn twee voorbeeld enquêtes te downloaden:
Voorbeeld enqueteformulier bewoners
Voorbeeld enquêteformulier verenigingen en organisaties
U kunt de voorbeelden op uw eigen computer opslaan en bewerken.

Zelf een enquête samenstellen

Het opzetten van een goede enquête is geen sinecure. In het artikel Tevredenheid medewerkers staat informatie over het zelf opzetten en verwerken van een enquête.

Aanvullende tips

 • Voeg een brief bij het enquêteformulier waarin u uitlegt wie u bent, wat het plan is en wat er met de uitslag van de enquête wordt gedaan. Geef ook aan hoe u van plan bent iedereen daarvan op de hoogte te houden;
 • Stel alleen vragen die in uw situatie van belang zijn;
 • Maak een vragenlijst niet ingewikkelder dan nodig is;
 • Geef bij de uitslag aan hoeveel huishoudens de buurt of het dorp telt, hoeveel enquêteformulieren er zijn uitgezet en hoeveel er daarvan zijn teruggekomen. In een percentage uitgedrukt noemt men dit de ‘respons’. Bijvoorbeeld: als er 400 van de 500 formulieren zijn teruggekomen is de respons 80%. Hoe hoger het percentage ingeleverde formulieren, hoe beter. Een laag percentage kan namelijk worden opgevat als een tegenstem;
 • Het is daarom aan te raden de formulieren persoonlijk aan alle inwoners te overhandigen en ze later op een afgesproken tijdstip weer op te halen. Gebruik gesprekjes bij de deur voor een extra uitleg of voor antwoorden op vragen;
 • Verwerk de uitslagen in een voorlopig bezettingsschema en een omzetraming;
 • Maak een inschatting of een gezonde exploitatie mogelijk is;
 • Overhandig de uitslag en de daarop gebaseerde prognoses persoonlijk aan de betrokken wethouder en vertegenwoordigers van de politieke partijen;
 • Een goede manier om de aandacht van de buurt vast te houden is de uitslag bekend te maken op een (speciale) bijeenkomst;
 • Maar het kan ook via een eigen nieuwsbrief, de wijkkrant, het huis-aan-huisblad, per e-mail of op een website;
 • Denk ook aan een persbericht naar de regionale pers (radio, tv en dagblad).