Vrijwilligersbeleid

Bijgewerkt op

Dit artikel bevat onderwerpen die onderdeel van het vrijwilligersbeleid van uw buurt- of dorpshuis kunnen zijn. Mogelijk twijfelt u nog of werken met vrijwilligers voor uw dorps- of buurthuis de juiste keuze is. Het artikel ‘Beleidskeuze barexploitatie’ kan u helpen om een inschatting te maken hoe u het (bar)beheer wilt vormgeven. Dit kan bijvoorbeeld met vrijwilligers, met betaald personeel of een combinatie van beide.

Opzetten van een vrijwilligersbeleid

 • Maak iemand in het bestuur verantwoordelijk voor de vrijwilligers;
 • Delegeer de uitvoering eventueel aan een coördinator of (vrijwillige) beheerder;
 • Stel een voor uw situatie passend beleid op met uw keuze uit onderstaande onderwerpen;
 • Evalueer minimaal jaarlijks met de vrijwilligers en binnen het bestuur.

Voorbeeld-inhoud van vrijwilligersbeleid:

Met links naar artikelen en voorbeelden in de Vraagbaak

 1. Werving
  1. Werven van vrijwilligers
  2. Werving en selectie van bestuursleden
  3. Gegevensbescherming
 2. Afspraken
  1. Afspraken met vrijwilligers
  2. Vrijwilligerscontract
  3. Verklaring omtrent gedrag
 3. Taken
  1. Beschrijving taken
  2. Inzetbaarheid
  3. Werkrooster vrijwilligers
 4. Communicatie
  1. Vrijwilligerswijzer
  2. Evaluatie vrijwilligers
 5. Waardering en beloning
  1. Regeling onkosten
  2. Belastingvrije vrijwilligersvergoeding
  3. Vrijwilligersfeest of Personeelsdag
  4. Scholing vrijwilligers
 6. Overig
  1. Verzekering
  2. Vrijwilliger en WW-uitkering
  3. Bijzondere gebeurtenissen
  4. Zelf in te vullen…..

Zoeken op het internet

Zoeken op het internet met zoekwoorden als vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid leveren al snel interessante resultaten op.

Zie zeker ook de brochure ‘Vissen naar vrijwilligers‘ en de website van Platform Vrijwillige inzet.