Vrijwilligerswijzer

Bijgewerkt op

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Uitgangspunten
 3. Doelstelling
 4. Organisatie
 5. Werving en introductie
 6. Basisprocedure
 7. Overeenkomst
 8. Rechten en plichten
 9. Uitvoeringsregelingen

Voorwoord

Voor u ligt de Vrijwilligerswijzer van dorpshuis/buurthuis XXXXX. Wij proberen hiermee iedereen die als vrijwilliger sterk betrokken is bij of geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van de vrijwilliger binnen de organisatie, zo goed mogelijk te informeren.

Vrijwilligers vervullen binnen de organisatie een bijzondere, gewaardeerde en onmisbare rol voor de uitvoering van de activiteiten, neergelegd binnen de doelstelling van de organisatie. Van groot belang achten wij, dat vrijwilligers een eigen sfeer en mening binnen de organisatie brengen waarmee zij, zonder beroepsmatige blik, een stukje van de wijksamenleving vertegenwoordigen. Vrijwilligers gaan als niet-werknemers een vrijwillige, onverplichte binding met ons aan, maar vanzelfsprekend kan vrijwilligerswerk niet als vrijblijvend worden gezien en ervaren. De vrijwilliger maakt deel uit van de organisatie en raakt daarbij op de een of andere wijze verbonden met de mensen welke binnen de wijk wonen en werken. Het maken van wederzijds duidelijke afspraken is een voorwaarde voor een goede samenwerking.

De vrijwilligerswijzer is bedoeld om u als vrijwilliger op de hoogte te stellen van allerlei zaken die in de eerste plaats voor uzelf maar ook voor de organisatie van belang zijn. Het bestuur wil samen met u als vrijwilliger inhoud geven aan de visie op de zorg en de kwaliteit daarvan ten behoeve van onze bewoners. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren.

Wij hopen dat u als vrijwilliger een prettige tijd bij ons tegemoet gaat.

Het Bestuur.

1. Inleiding

Het vrijwilligerswerk in de welzijnssector is van oudsher van grote betekenis geweest. De laatste jaren kan een positieve ontwikkeling worden geconstateerd met betrekking tot de inzet van vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk is in opkomst en in opspraak, getuige allerlei publicaties, symposia en bijscholingen. Door de inzet bij activiteiten voor wijkbewoners wordt bij de bewoners onder andere het sociale isolement doorbroken en vervreemding van de wijksamenleving tegengegaan. Vrijwilligers spelen hierbij, niet-professioneel gekleurd, als vertegenwoordigers van de wijksamenleving een belangrijke rol. Het inspelen op behoeften vanuit de wijksamen leving vereist een flexibele organisatie maar ook veel ‘handen’ om een en ander te realiseren.

Onder vrijwilligers verstaat het bestuur diegenen, die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werk verrichten ten behoeve van overige wijkbewoners en overigen zonder dat zij beroepsmatig of financieel belang hebben bij het werk en zonder dat zij een juridische binding hebben met de organisatie.

2. Uitgangspunten

De organisatie hecht grote waarde aan de inbreng van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is datgene wat de doelstelling van de organisatie completeert, verrijkt en verbreedt. Zonder vrijwilligers is de doelstelling niet te realiseren. Het vrijwilligerswerk dient echter aan duidelijke regels gebonden te zijn. Onder vrijwilligers verstaan wij diegenen die vanuit een sociaal-culturele bewogenheid en interesse op zinvolle en aangename wijze een deel van hun vrije tijd willen besteden ten bate van de wijkbewoners. Vrijwilligerswerk wordt verricht door personen die onverplicht en onbetaald in organisatorisch verband die diensten uitvoeren, die door de bewoners/ gebruikers worden gewenst en die aansluiten bij de mogelijkheden en interesse van de vrijwilliger.

3. Doelstelling

Met inachtneming van het voorgaande en ervan uitgaande dat de organisatie en haar bestuur verantwoordelijk zijn voor de geboden dienstverlening en de kwaliteit ervan, formuleren wij de doelstelling als volgt:
Het vrijwilligerswerk als gewenst en noodzakelijk onderdeel van de totale dienst verlening binnen de organisatie dient het organisatieklimaat te optimaliseren. Daartoe nemen vrijwilligers op georganiseerde, actieve en directe wijze deel aan de activiteiten. Vrijwilligerswerk levert een bijdrage aan het zo optimaal mogelijk invullen van de dienstverlening met als resultaat de bevordering van het totale welzijn van de wijk bewoners en de openheid van de organisatie.

4. Organisatie

De verantwoordelijkheid voor het vrijwilligerswerk is ondergebracht bij het bestuur. De Algemeen Voorzitter draagt de eindverantwoording voor het totale gebeuren. De beheerder draagt de dagelijkse verantwoording voor de organisatie, uitvoering en begeleiding van het vrijwilligerswerk.

Taak van de beheerder

De beheerder:

 • is verantwoordelijk voor werving, introductie en begeleiding van vrijwilligers,
 • inventariseert de behoefte en tracht vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen,
 • verschaft informatie over het vrijwilligersbeleid en de uitvoering van het vrijwilligers werk aan aspirant-vrijwilligers, bewoners en andere belangstellenden,
 • maakt afspraken met vrijwilligers wat betreft plaats en begeleiding,
 • stimuleert en ondersteunt het vrijwilligerswerk,
 • kan bemiddelen bij onduidelijkheden, meningsverschillen of spanningen en functio neert als vertrouwenspersoon voor vrijwilligers,
 • organiseert desgewenst scholingsmogelijkheden voor vrijwilligers,
 • houdt de belangen van de vrijwilliger in het oog, stelt zich open voor vragen, sugges ties en kritiek van de vrijwilliger,
 • bevordert de contacten en de werksfeer tussen de vrijwilligers.

Taak van de vrijwilliger

De vrijwilliger:

 • wordt ingezet conform de afspraken welke zijn neergelegd in de vrijwilligers overeenkomst,
 • verricht de afgesproken taak zo goed mogelijk, met begrip en verantwoordelijkheids gevoel voor organisatie en bezoekers/gebruikers,
 • werkt in goede samenspraak met andere vrijwilligers en de beheerder,
 • vraagt tijdig aandacht voor problemen of dreigende problemen bij de beheerder of bij het bestuur,
 • pleegt ook op eigen initiatief overleg met de beheerder.

5. Werving en introductie

De werving kan op verschillende wijzen geschieden:

 • door het voeren van een wervingscampagne, bijvoorbeeld een inleiding bij vere nigingen, een advertentie in de media, een interview en dergelijke;
 • via reeds werkzame vrijwilligers, familieleden, enzovoort;
 • via een vrijwilligerscentrale, al dan niet in relatie tot een vrijwilligersvacature.

De aspirant-vrijwilliger krijgt van de beheerder de nodige informatie in een eerste gesprek. Deze vraagt naar interesse, mogelijkheden en dergelijke van de vrijwilliger.
Vervolgens combineert de beheerder vraag en aanbod en draagt de aspirant-vrijwilliger voor bij het bestuur. Er worden beperkt selectiecriteria toegepast. Personen die de organisatie een warm hart toedragen, voldoende stabiliteit lijken te hebben, rekening houdend met hun geschiktheid met betrekking tot hun toekomstige taak, kunnen vrijwilliger worden. Na één of meerdere gesprekken met het bestuur wordt een voorlopige afspraak gemaakt voor een kennismakingsperiode met een bepaalde taak. Deze wordt gevolgd door een evaluatiegesprek met de beheerder en het bestuur. Bij wederzijdse positieve ervaringen vindt ondertekening van een vrijwilligersovereenkomst plaats. De beheerder ziet met name in deze periode er op toe of zich problemen voordoen en helpt zonodig deze op te lossen.

6. Basisprocedure

 1. Het intakegesprek, een (eerste) kennismaking van de vrijwilliger met de beheerder. De vrijwilliger verklaart zich wel/niet akkoord met het voortzetten van de procedure.
 2. Het kennismakingsgesprek met (een afgevaardigde van) het bestuur.
  De vrijwilliger meldt bij de beheerder het wel/niet akkoord gaan met het voortzetten van de procedure. Is de vrijwilliger niet akkoord, stopt de procedure. Is het bestuur niet akkoord dan stopt de procedure eveneens.
 3. Het afspraakgesprek tussen beheerder en vrijwilliger over tijden, taken, evaluatiedatum, enzovoort.
 4. De vrijwilliger start met de kennismakingsperiode, duur al naar gelang is afgesproken.
 5. Het evaluatiegesprek tussen vrijwilliger en beheerder.
 6. Het tekenen van de overeenkomst tussen bestuur en vrijwilliger.
 7. De halfjaarlijkse evaluatie met vrijwilliger, beheer en bestuur, of eerder indien nood zakelijk, wel of niet in groepsverband dat wil zeggen samen met andere vrijwilligers met vergelijkbare taken.

7. Overeenkomst

Het is voor de vrijwilliger zelf en voor de organisatie van groot belang om duidelijke afspraken te maken en deze ook vast te leggen. Binnen de organisatie vindt een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken plaats door wederzijdse onder tekening van een vrijwilligersovereenkomst. In deze overeenkomst worden vastgelegd:

 • de aard van het vrijwilligerswerk (taken);
 • de duur van de overeenkomst;
 • de tijdstippen en uren dat de vrijwilliger aanwezig is;
 • eventueel overeengekomen vergoedingen;
 • wat verder is afgesproken.

Verder betekent ondertekening van de overeenkomst dat de informatie over het vrijwilli gerswerk is gelezen en akkoord bevonden en dat geen bezwaar is gemaakt tegen de beschreven rechten en plichten. Wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht door het bestuur op verzoek van de vrijwilliger, de beheerder of het bestuur nadat hierover in goed overleg overeenstemming is bereikt. Beëindiging van het vrijwilligerswerk kan op verzoek van de betreffende vrijwilliger ge schieden, ook zonder opgaaf van redenen, en wordt geacht onmiddellijk in te gaan op het moment van mondelinge of schriftelijke opzegging. Bij ziekte of langdurige afwezigheid, langer dan drie maanden, zal er contact opgenomen worden waarna eventueel de over eenkomst als afgesloten wordt beschouwd. Indien men zich na een periode weer wil in zetten dient men zich opnieuw bij de beheerder te melden en nieuwe afspraken te maken betreffende taken en tijdstippen. Meningsverschillen over wijziging, interpretatie, beëindiging van de overeenkomst of anderszins die niet tot een oplossing kunnen worden gebracht, worden voorgelegd aan het bestuur welk een uitspraak doet. Indien de uitspraak niet bevredigend is, bestaat er een beroepsmogelijkheid bij de geschillencommissie.

8. Rechten en plichten

Na ondertekening van de overeenkomst wordt u beschouwd als vrijwilliger van dorpshuis/buurthuis XXXXX met alle rechten en plichten zoals hieronder vermeld. Rechten en plich ten volgens enige CAO of dergelijke zijn voor u niet van toepassing. U ontvangt geen geldelijke beloning voor verrichte diensten.

U heeft als vrijwilliger recht op:

 1. een kennismakings- en inwerkperiode onder begeleiding van de beheerder;
 2. een vergoeding van voor de organisatie gemaakte onkosten;
 3. het doen van een beroep op de WA- of ongevallenverzekering voor zover van toepassing;
 4. informatie, begeleiding, overleg en eventueel scholing voor zover gewenst en noodzakelijk in het kader van het goed kunnen uitvoeren van het vrijwilligerswerk;
 5. inspraakmogelijkheid op de periodieke vrijwilligersbijeenkomsten;
 6. het ontvangen van een getuigschrift indien gewenst;
 7. het ontvangen van een persoonlijke attentie namens de organisatie bij bijzondere gelegenheden, een en ander ter beoordeling van het bestuur;
 8. een nader vastgesteld aantal gratis consumpties tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk.

U heeft als vrijwilliger de plicht:

 1. om aangeboden giften, in welke vorm dan ook, in beginsel niet aan te nemen;
 2. om zelf of samen met de beheerder melding te doen van incidenten met betrekking tot bezoekers/gebruikers in de accommodatie;
 3. om u te onthouden van mededelingen aan derden omtrent zaken die u uit uw positie als vrijwilliger bekend zijn geworden, zowel over de organisatie als over andere vrijwilligers. Deze verplichting geldt eveneens na beëindiging van de overeenkomst;
 4. u af te melden bij afwezigheid op afgesproken tijden;
 5. om, indien uitkeringsgerechtigd, zelf met de uitkerende instantie in contact te treden. De organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijke consequenties.

9. Uitvoeringsregelingen

a. Schademelding

Indien u aansprakelijk gesteld wordt voor enigerlei schade of zelf schade heeft onder vonden, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de beheerder en tevens de gele den schade schriftelijk te melden met vermelding van de toedracht, eventueel betrokke nen en de aard en omvang van de schade.

b. Afmelding

U wordt geacht zich bij ziekte of andere afwezigheid zo tijdig mogelijk af te melden bij de beheerder. Zo tijdig mogelijk wil zeggen zodra het u bekend is niet aanwezig te kunnen zijn. Hierdoor is er zoveel mogelijk tijd om een eventuele vervanger te regelen. Er wordt immers op u gerekend!

c. Adreswijziging

U dient wijziging van adres en vooral telefoonnummer tijdig door te geven aan de beheer der. Deze informeert vervolgens het bestuur.

d. Uitkeringsgerechtigden

Indien u een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft mag u alleen vrijwilligerswerk verrichten met toestemming van de uitkeringsinstantie.

e. Consumpties

Tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk kan de vrijwilliger recht doen gelden op een afgesproken aantal gratis consumpties. Tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk in de vorm van barwerkzaamheden is het niet toegestaan zelf alcoholhoudende dranken te nuttigen dan na een overeen te komen tijdstip. Dit tijdstip is echter niet gelegen vóór 21.00 uur.

f. Inlichtingen

Voor informatie over alle zaken die niet of onvoldoende in de Vrijwilligerswijzer beschre ven staan kunt u terecht bij de beheerder of bij het bestuur.

Wij wensen u als vrijwilliger een bijzonder prettige en aangename tijd toe binnen onze organisatie.

Het Algemeen Bestuur