Werkoverleg

Bijgewerkt op
 • Werkoverleg is geregeld overleg tussen personen die direct met de dagelijkse uitvoering van het werk te maken hebben. Dat zijn de personeelsleden en/of vrijwilligers én de direct leidinggevenden, zoals de beheerder, die voor de uitvoering verantwoordelijk zijn.
 • In het werkoverleg worden afspraken gemaakt en werkzaamheden op elkaar afgestemd ten behoeve van de voortgang van het werk in de zeer nabije toekomst. De uitkomsten ervan moeten dan ook in direct handelen omgezet kunnen worden.
 • Goed georganiseerd werkoverleg is een voorwaarde voor het goed reilen en zeilen van een buurt- of dorpshuis. Het moet zijn ingebed in bestaand beleid van het buurt- of dorpshuis en eerder gemaakte afspraken.
 • Werkoverleg is écht overleg. Ideeën, suggesties en oplossingen voor de uitvoering van werkzaamheden moeten door elke deelnemer naar voren kunnen worden gebracht.
 • Werkoverleg wordt met een groep van meerdere medewerkers tegelijk gevoerd. Soms is er echter aanleiding voor overleg tussen twee personen. Bijvoorbeeld om snel op een situatie in te kunnen spelen waarbij twee personen moeten samenwerken.
 • Als men in het werkoverleg in alle veiligheid aan collega’s hulp en advies kan vragen levert dat leermomenten op. In later werkoverleg kan daarop worden teruggekomen zodat er een evaluatie ontstaat. Werkoverleg heeft daarom elementen van intervisie.
 • Werkoverleg gaat uitdrukkelijk over de uitvoering van het werk en heeft geen beoordelende aspecten. Wel kunnen geuite vragen en ideeën aanleiding zijn voor andere gesprekken, zoals een evaluatiegesprek, een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek.

De organisatie

Werkoverleg moet vooraf worden gepland en gekoppeld aan de taakverdeling en de werkroosters. De voorzitter van het overleg is in de regel de beheerder. Deze moet een agenda voorbereiden met vaste punten en met ruimte voor eigen inbreng. Zie het volgende voorbeeld:

Voorbeeld van een agenda voor werkoverleg:

Agenda werkoverleg d.d. 10 maart 20–

Dorpshuis ‘Eigen Huis’, Warmerdam

Beste medewerkers,

Hierbij nodig ik jullie uit voor het gezamenlijk werkoverleg om 14.00 uur in vergaderzaal 2. Naast de vaste onderwerpen komen we op verzoek van enkelen terug op eerder besproken zaken. We willen het overleg uiterlijk om 16.00 uur afronden.

 1. Welkom + Opening
 2. Bespreking verslag 24 februari (in jullie postbakjes)
 3. Bespreking werkrooster week 12 en 13
  (taakverdeling nieuwe vrijwilligers woensdag en donderdag)
 4. Informatieavonden bestemmingsplan Warmerdam april/mei
  (bijlage: aankondiging gemeente)
 5. Overlast jongeren omgeving dorpshuis
  (bijlage: verslag bestuur van overleg met politie en dorpsbewoners d.d. 12 februari)
 6. Hoe om te gaan met rokers bij de ingang?
 7. Rondje persoonlijke vragen/opmerkingen en ervaringen
 8. Agendapunten volgend werkoverleg
 9. Sluiting (16.00 uur)

Met vriendelijke groet
Cor Visser
Hoofd Beheer ‘Eigen Huis’