Werkplan medewerkers

Bijgewerkt op

In het werkplan voor betaalde en vrijwillige medewerkers worden voornemens uit het beleidsplan van het dorps- of buurthuis uitgewerkt. Alle beleidsvoornemens voor het komende jaar die met de medewerkers te maken hebben worden op een rijtje gezet.

Functies van het werkplan

 1. Inventarisatie: formuleer alle terreinen waarop personele inzet nodig is en bepaal welke kwaliteiten daarvoor nodig zijn;
 2. Aanvullen: vul geconstateerde lacunes aan, bijvoorbeeld door scholing, herplaatsing van medewerkers, ontslag en het aantrekken van nieuwe medewerkers;
 3. Voortgang: voer voortgangscontroles uit;
 4. Toetsing: beoordeel de resultaten.

Inhoud werkplan

 1. Zijn er (nieuwe) beleidsuitspraken en richtlijnen vastgesteld voor het personeel?
 2. Zijn er functieomschrijvingen en profielen voor alle functies?
 3. Zijn er (nieuwe) afspraken over de werving en selectie van personeel?
 4. Zijn er ontwikkelingen voor het beleid ten aanzien van de vrijwilligers?
 5. Is er voldoende duidelijkheid over roosters, aantal uren, vervanging?
 6. Zijn er (nieuwe) afspraken over vergoedingen en niet materiele vormen van waardering?
 7. Zijn er ontwikkelingen betreffende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden?
 8. Waar moeten de arbeidsomstandigheden aan voldoen en wat moet er in de komende periode aanvullend worden geregeld?
 9. Moeten er (nieuwe) stappen worden afgesproken wat betreft informatievoorziening voor- en overleg met personeel en vrijwilligers?
 10. Wat gaan we dit jaar doen aan deskundigheidsbevordering van alle medewerkenden?

Inspraak

Een werkplan voor betaalde medewerkers en vrijwilligers kan niet worden opgesteld zonder hen hierin te kennen. Afhankelijk van de gewoonte in uw accommodatie kan dit in aparte overleggen met personeel en vrijwilligers plaatsvinden, in een gezamenlijke bijeenkomst of schriftelijk.

Organisatie

In kleine organisaties is er voor de opzet en uitvoering van het werkplan doorgaans een bestuurslid belast. Deze zal, in overleg met de eventueel aanwezige beheerder, de lijnen uitzetten en de afspraken bewaken. In grotere organisaties met veel medewerkers zal de opzet en de uitvoering van het werkplan zijn gedelegeerd aan de beheerder of de directeur.

Voorbeeld

Voorbeeld van de uitwerking van aandachtspunt 10, deskundigheidsbevordering:

Gezien de groei van het aantal gebruikersgroepen heeft het bestuur bepaald dat alle betaalde krachten en per gebruikersgroep één vrijwilliger in het bezit moet zijn van een geldig certificaat BHV.

Vanwege de toename van het aantal oudere gebruikers is er behoefte aan drie extra EHBO’ers met het oog op reanimatie. Dit is nodig omdat de inroostering anders een probleem wordt. Het bestuur legt dit voor aan personeelsleden en vrijwilligers en onderzoekt of men het belang hiervan deelt en wat de haalbaarheid is.

Afhankelijk van de resultaten worden alle gebruikersgroepen gevraagd of zij vrijwilligers met een EHBO-diploma reanimatie in hun gelederen hebben. Of dat men bereid is vrijwilligers te werven die, tegen vergoeding van de cursuskosten, het EHBO-diploma willen halen. Op basis van deze stappen wordt een definitief werkplan deskundigheidbevordering BHV en EHBO-reanimatie en een bijpassende begroting opgesteld.