Wmo-scan

Bijgewerkt op

De Wmo-scan is bedoeld als inspiratiebron voor besturen van dorps- en buurthuizen. U kunt ermee zien welke van uw huidige activiteiten aansluiten bij de Wmo en welke Wmo-activiteiten er nog meer mogelijk zijn. Vervolgens helpt de scan u om uw ambities te verwoorden.

Voor wie is de Wmo?

De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) heeft betrekking op alle burgers, maar met name op hen die kwetsbaar zijn, fysieke of psychische beperkingen hebben en daardoor afhankelijk zijn van ondersteuning of zorg. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen die alleen thuis wonen, mensen met een handicap, mensen die afhankelijk zijn van bepaalde hulp of die dagopvang nodig hebben.

Buurt- en dorpshuizen doen al Wmo-activiteiten

Alle buurt- en dorpshuizen zijn een ontmoetingsplaats voor bewoners en bieden onderdak aan het verenigingsleven. Dat sluit aan bij de Wmo. De ontmoetingsfunctie en de activiteiten van de verenigingen in uw accommodatie dragen bij aan het welzijn van bewoners en de leefbaarheid van uw dorp of wijk. Zoals het voorkomen van sociaal isolement, het bevorderen van wederzijds dienstbetoon, het versterken van het sociale netwerk en gemeenschapszin, het verbeteren van de leefbaarheid van wijk of dorp.

Waarom dan toch een Wmo-scan?

De Wmo richt zich op diverse doelgroepen die u waarschijnlijk niet allemaal in huis heeft. Deze scan nodigt u uit na te denken of uw dorpshuis ook iets voor deze groepen kan betekenen. Dat kunt u samen met andere partijen doen, ook daar gaat de scan over.

Zorgtaken

We kennen de Wmo vooral van zorg voor ouderen en mensen met een beperking. Het is echter niet de bedoeling dat vrijwilligers van buurt- en dorpshuizen zorgtaken gaan overnemen van professionals.

Over de Wet maatschappelijke ondersteuning

De uitvoering van de wet ligt bij uw gemeente. De Wmo heeft drie centrale doelen, waarvan er twee van belang zijn voor dorps- en buurthuizen:

‘Het bevorderen/ versterken van sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid’.

Buurt- en dorpshuizen kunnen goed aansluiten op dit beleidsdoel, o.a. door aandacht te besteden aan ontmoeting, aan samen doen en samenwerken. Sommige besturen doen op dit gebied iets extra’s. Denk bijvoorbeeld aan maaltijden voor alleenstaanden, inloopochtenden, etc.

‘Ondersteunen van zelfredzaamheid en van maatschappelijke deelname van mensen met een beperking’.

Hier gaat het over mensen met een beperking en kwetsbare ouderen die langer dan voorheen thuis moeten blijven wonen. Dan is er soms behoefte aan activiteiten samen met anderen of aan opvang.

Zie ook het artikel Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Hoe werkt de Wmo-scan?

 1. U beantwoordt de 9 vragen van de vragenlijst

 • U beantwoordt de vragen bij voorkeur door er met het hele bestuur over in gesprek te gaan.
 • Suggestie: bij het invullen gelijk al partners betrekken, zoals de buurtvereniging, de dorpsbelangenorganisatie of sleutelfiguren uit het dorp. 
 1. U geeft aan wat uw ambities en ideeën zijn in de zelftest

 2.  Heeft u ambitie om aan de slag te gaan?

  • Bij veel ideeën is samenwerking met andere partijen voor de hand liggend of nodig. U kunt zelf het initiatief nemen of aansluiten op initiatieven van anderen (andere partijen staan in de vragenlijst bij vraag 8).
  • Bespreek kansen en mogelijkheden zeker ook met de gemeente (ambtelijke afdeling, raadsleden/raadscommissie, wethouder, Wmo-Raad).
  • Draag uit wat uw ambities zijn. Denk aan Facebook, website, gratis rubriek in het plaatselijke weekblad, een flyer, et cetera. Informeer uw gebruikers op de gebruikersbijeenkomst.
 3. Heeft u een beperkte ambitie of komt u er niet uit?

 • Ziet u weinig mogelijkheden? Dan zijn er misschien toch wel een paar ideeën naar boven gekomen die de moeite waard zijn om uit te voeren. Doe dat dan niet alleen, maar met betrokkenen en andere partijen.
 • Weet u niet wat u ermee aan moet? Ga in gesprek met gebruikers, partners en gemeente. Verken wat hun gedachten zijn. Mogelijk dienen de ideeën zich dan toch nog aan.
 • Komt u er niet uit? Vraag dan ondersteuning van uw provinciaal steunpunt voor dorpshuizen of probeer het bij uw gemeente.